لیست قیمت تلویزیون الجی LG 75 NANO80  51/5/000/ | فروشگاه کالای اصلی بانه سیتی بانو

           لیست قیمت تلویزیون الجی LG
75 NANO80  51/5/000/000
65 C1            53/700/000
65 NANO95  44/500/000
65 NANO86  35/600/000
65 NANO80  30/600/000مصر
65 UP81003  27/400/000
65 UP7750   25/900/000
55 C1            35/900/000
55 NANO90  29/600/000
55 NANO88 24/900/000
55 NANO86 24/800/000
55 NANO80 22/900/000اندونزی
55 NANO80 21/400/000مصر
55 NANO75 20/400/000
55 UP75003 18/000/000
55 UP7750   19/000/000
50 NANO80 18/800/000
50 NANO75 18/400/000
43 LM6370 12/900/000
43 UP7550 13/500/000

          SAMSUNG
75 AU8002 42/000/000
75 AU7000 39/800/000
65 Q70       36/700/000
65 Q60 A    30/400/000
65 AU9000 28/200/000
65 BU8500 27/800/000
65 BU8000 27/000/000
65 AU8000 26/200/000
65 TU8300 24/600/000
65 AU7000 23/700/000
65 AU7100 23/600/000
55 Q70T     24/200/000
55 Q60T     21/300/000
55 BU8500 19/900/000
55 BU8000 19/500/000
55 AU9000 20/300/000
55 AU8000 19/100/000
55 TU8300 18/900/000
55 AU7000 17/500/000
55 TU7000 17/200/000
50 AU8000 15/500/000
50 AU7000 14/800/000

                
کیفیت و اصالت اجناس،نماینده فروش محصولات ما است

‏ ‏
جهت خرید و ثبت سفارش


@baneh_setie

09125547430

09198875372
5.8K viewsedited  09:22