‏سارحـ̮ـــ͢ـ̐ـــل للسـ̮ـــ͢ـ̐ـــماء قـ̮ـــ͢ـ̐ـــريبا تحسبـ | قًــسِـــمٌ ألُمٌجْـــانَـيَـنَ

‏سارحـ̮ـــ͢ـ̐ـــل للسـ̮ـــ͢ـ̐ـــماء قـ̮ـــ͢ـ̐ـــريبا

تحسبـ̮ـــ͢ـ̐ـــوني بنتـ̮ـــ͢ـ̐ـــحر لا
بس القـ̮ـــ͢ـ̐ـــمر طالـ̮ـــ͢ـ̐ـــبني اقعد بمڪـ̮ـــ͢ـ̐ـــانهۃ
عشان عنده شغل