Get Mystery Box with random crypto!

امروز به خودت سر بزن. حالِ چشمهایت را بپرس دستی به سر و روی ا | 💕 زیبایی و تناسب اندام💕

امروز به خودت سر بزن.

حالِ چشمهایت را بپرس
دستی به سر و روی احساست بکش.

رو به روی آیینه بایست
و خودت را محکم در آغوش بگیر

وَ با صدای بلند
به خودت بگو که تو تنها داراییِ من هستی.
بگو که با همه کاستی های جسمی و روحی
تو را بی بهانه و عاشقانه دوست دارم

امروز
برای خودت وقت بگذار

“مجله زیبایی و تناسب اندام"

@highclassfashion join
‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎