📈 🔸 پیام از • کارگزاری مبین سرمایه •

📈#تحلیل #ومعادن

🔸تحلیل بنیادی «ومعادن» در باشگاه مشتریان مبین سرمایه منتشر شد...

🔸بر اساس محاسبات انجام شده، ارزش روز پرتفوی غیربورسی در حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است.

🔸بنابراین خالص ارزش دارایی‌های ومعادن در حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان و به‌ازای هر سهم، ۱,۹۴۰ تومان است. در همین راستا، نسبت P/NAV حدود ٪۵۱ ارزیابی می‌شود.👇

🔗 https://b2n.ir/mobin-vamaaden-9-06

@mobinsb
2.1K viewsReza Pourang, 10:42