پیام از کانال هواداری پرسپولیس

شیری جانشین نعمتی شد که با عصبانیت بازی را دنبال می‌کرد

🆔 @perspolis_fans
86.2K views19:24