درزندگی خیلی چیزها طبق نقشه پیش نمیره، اگر سقوط کردی برگرد با | کانال تالار نت

درزندگی خیلی چیزها طبق نقشه پیش نمیره،

اگر سقوط کردی برگرد بالا

اگر سر خردی تعادل خودتو حفظ کن


تالارنت

https://telegram.me/joinchat/BdsyITvVWAVQ37J6zEuxoA
6.7K views15:56