پیام از 💫مجنون توام💫

حساسیت زنـانه ی مرا
به پـایِ " حـسـادت " نگذار
مــن
فقط
به هر چیز این دنیـا که
چشم تو را بگیرد " حسـاسـم "...

#زینب_هاشم_زاده
128 views07:33