پیام از 💫مجنون توام💫

سفیر عشق است
سطر سطر شعرم
آنگاه که
موسیقی نگاهت را
نت به نت می‌نوازد
با واژه واژه دلتنگی
بر تن تنهایی‌ام
سهم من از تو
فقط شعر است و بس
#تو‌مراشقایق‌احساسی

#آناا_ڪیاجمالی
121 views04:13