"ﻏﺰﻟﻮاﺭﻩ" Телеграмм канал

"ﻏﺰﻟﻮاﺭﻩ" Телеграмм канал

Адрес канала: @ghazalvare
Категории:
Язык: Фарси
Описание канала:

غزلواره ؛ پنجره ایست رو به دریای فرهنگ و ادب، برای فرهیختگانی که غزل میخوانند و غزل می دانند[email protected]_ghasemlouyمحمد قاسملوی

Переходов в канал: 0 ( 7 )