"ورزش" Telegram Channel

"ورزش" Telegram Bot

Bot address: @VarzeshBot
Description from Bot

ورزش یک بات هوشمند برای پاسخگویی به نیاز‌های ورزشی از جمله اخبار، روزنامه‌های ورزشی، نتایج زنده و ... است.

Transitions to the bot: ( 13 )