پیام از NAV STOCK

#گزارشات_ماهانه_آبان

#وهامون در گزارش ماهانه آبان 195 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

#وبوعلی در گزارش ماهانه آبان 346 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

#وساپا در گزارش ماهانه آبان 53 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

#اعتلا در گزارش ماهانه آبان 53 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

@NAVSTOCK
9.4K views05:56