"خبرهای هنری افغانستان" Telegram Channel

"خبرهای هنری افغانستان" Telegram Channel

Channel address: @afghanistanarts
Categories:
Language: Persian
Description from channel

رخدادهای جامعه هنری افغانستان و مهاجرت در شاخه های:موسیقینقاشیخطاطیعکاسیشعرداستاننمایشنامه فیلمنامهسینماتئاترکاریکاتورگرافیک و....

Transitions to the channel: 0 ( 5 )