"هتل امیران - نیشابور" Telegram Channel

"هتل امیران - نیشابور" Telegram Channel

Channel address: @amirangc
Categories:
Language: Persian
Description from channel

هتل چهار ستاره ، مجموعه تفریحی و مرکز خریدنیشابور ، خیابان امام خمینی ، مقابل باغ ملیارتباط با ما:? www.amirangc.com? [email protected]? 051-43338222روابط عمومی 09153532272ارتباط با ادمین:@Amirangrandمجموعه غذایی فودکورت :☎ 051-41343

Transitions to the channel: 0 ( 4 )