"مرجع مشاغل معماري" Telegram Channel

"مرجع مشاغل معماري" Telegram Channel

Channel address: @archjobs
Categories:
Language: Persian
Description from channel

کانالی برای یافتن شغل مناسب و یا اطلاعیه برای استخدام برای گروه های معماری، مرمتنحوه ارسال درخواست‌ها:https://t.me/Archjobs/14

Transitions to the channel: 0 ( 6 )