"فروشگاه اسبقی( تولیدی - فروشگاهی)" Telegram Channel

"فروشگاه اسبقی( تولیدی - فروشگاهی)" Telegram Channel

Channel address: @asbaghi_tf
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 1504 (Update date: 2021-01-25)
Description from channel

☎️04132420274
?09144059125
?@Asbaghitf


1️⃣شعبه مرکزی : تبریز - جاده مایان ۱۰ کیلومتر بعد از فروشنده گان پلاسکو
2️⃣شعبه یک : جاده صوفیان شبستر ۱۰۰ متر پایین تر از درمانگاه شفا ساختمان آرزو

Transitions to the channel: 0 ( 42 )
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in