افراد موفق‌ قبلا و در طول زندگی خود چندبار شکست خورده بودند؟ | 💞🏆📚 اسرارموفقیت/روانشناسی /سابلیمینال 📚🏆💞

افراد موفق‌ قبلا و در طول زندگی خود چندبار شکست خورده بودند؟

تا زمين نخوريد، راه رفتن را نمى آموزيد...