Get Mystery Box with random crypto!

راهنمای بافت : معمولا در موتیف های چهارگوش فقط یک چهارم نقشه ن | کانال بافتنی زیبا

راهنمای بافت :
معمولا در موتیف های چهارگوش فقط یک چهارم نقشه نمایش داده می شود و بافت هر رج در نقشه 3 مرتبه دیگر باید تکرار شود.
بافت را با دو رنگ متضاد انجام دهید. (در نقشه سفید و صورتی تیره است).
می توانید مانند نقشه، حاشیه را با رنگی دیگر ببافید. (در نقشه سفید و سبز است)
خانه های با نقطه سیاه گوشه موتیف را نشان می دهد.
در گوشه ها 3 پایه کوتاه در حلقه پشتی بافته می شود.
رنگ این خانه ها نشان دهنده رنگ رج است.
خانه های خالی (بدون در نظر گرفتن رنگ) بافت پایه کوتاه در حلقه پشتی است. (جز رج اول که در حلقه جادویی بافته می شود.)
خانه های با علامت ضربدر نشان دهنده پایه بلند در حلقه جلویی پایه دو رج قبل است. ( پایه دو رج قبل می تواند کوتاه یا بلند باشد)
در هر رج رنگ عوض می شود اما نخ قطع نمی شود.
تغییر رنگ در یکی از گوشه ها انجام می شود.
نکته : بهتر است هنگام بافت پایه کوتاه گوشه ها، حلقه پشتی و حلقه (لوپ) سوم را با هم بگیرید.

خانه صورتی محل تلاقی دو گوشه را در نظر نگیرید.
رج 1 رنگ روشن : در حلقه جادویی 8 پایه کوتاه ببافید.
به اولین پایه بست از پشت بزنید و تغییر رنگ دهید.
بست از پشت: قلاب را از پشت کار از زیر گندمی وارد کرده و نخ را به پشت ببرید.
تغییر رنگ : نخ رنگ دوم را از حلقه نخ روی قلاب رد کرده و زنجیره بزنید.
رج 2 رنگ 2 : 3 پایه ددر حلقه پشتی همان پایه که بست زده اید بزنید. 3 بار( 1 پایه در حلقه پشتی، 3 پایه در حلقه پشتی پایه بعدی)، یک پایه در حلقه پشتی و یک پایه در حلقه پشتی پایه ای که ابتدای رج 2 پایه در ان بافته اید.
است و تغییر رنگ مانند قبل انجام شود.
برای بافت اولین گوشه که ابتدای رج است دو پایه را ابتدا بافته و سومی در انتهای رج بافته می شود.
طبق نقشه پیش بروید.

کپی و فورورارد به کانالهای دیگر ممنوع.

@baftanieziba