"بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل" Telegram Channel

"بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل" Telegram Channel

Channel address: @basij_nit
Categories:
Language: Persian
Description from channel

کانال رسمی حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی بابلپیشنهادات و انتقادات :@alihasanzadeh78ارتباط با واحد خواهران :@Rahsepar_Bahar?در اینستاگرام نیز همراه ما باشید:http://www.instagram.com/basij_nit

Transitions to the channel: 0 ( 6 )