"زیست شناسی یازدهم_آقامحمدی" Telegram Channel

"زیست شناسی یازدهم_آقامحمدی" Telegram Channel

Channel address: @bio11ir
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 2951 (Update date: 2021-01-25)
Description from channel

تدریس صوتی،نکات،مفاهیم،سوال و تست های زیست شناسی یازدهم .

هدف از ایجاد این کانال و سایر کانال های مرتبط، اموزش استاندارد است.

تبلیغات در سایت : @Darsyad

رضاآقامحمدی دبیر رسمی زیست شناسی .
@reza536

مطالب و سوالات سایر دروس در :
Www.olooms.ir

Transitions to the channel: 0 ( 60 )