"شریف زیست" Telegram Channel

"شریف زیست" Telegram Channel

Channel address: @biosharif
Categories:
Language: Persian
Description from channel

همایش شریف زیست گامی کوچک جهت آشناسازی دانشجویان رشته های فنی مهندسی با زمینه های کاری حوزه زیست فناوری ستاد زیست فناوری با همکاری پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست شریف و مرکز نوآوری های دانشجویی رویش ارتباط با ادمین: @alimb74

Transitions to the channel: 0 ( 4 )