"بورس فوری"📈

لوگوی کانال تلگرام boursefouri — "بورس فوری"📈
2,006
موضوعات از کانال:
شپنا
کروی
خودرو
خساپا
خگستر
خپارس
شبندر
شتران
شستا
دارایکم
پالایش
تپکو
وتجارت
وبملت
وخاور
وبصادر
وپارس
وپست
وکار
تاپیکو
فملی
فولاد
تحلیل
گزارش
آریا
وسپهر
گدنا
امین
Ms
مهم
هرمز
غصینو
خزر
حکشتی
فخوز
بوعلی
غفارس
کیمیا
کاوه
کزغال
سپیدار
رافزا
غگیلا
فارس
ذوب
زنگان
شرانل
فخاس
فروی
فنوال
فرآور
فزرین
شاوان
خنصیر
ختراک
خریخت
خاذین
شپدیس
کاما
فایرا
وپاسار
وملل
چخزر
بپاس
قشهد
حسینا
بترانس
ومعادن
کگل
Gm
پاکشو
سخاش
ستران
سصفها
سنیر
شگل
قرن
ساینا
شیراز
شفن
شغدیر
شگویا
کفپارس
گوهران
برکت
غپاک
نمرینو
شکربن
فپنتا
وغدیر
پارسان
شبریز
ونفت
غبشهر
غمارگ
غشهد
شسپا
تاصیکو
کچاد
دی
دماوند
شفا
دیران
دسینا
خپویش
صبا
شراز
برجام
اپال
بورس
فرابورس
فاسمین
خزامیا
سیدکو
جدیدترین
غگل
سبهان
ساروم
سقاین
سکرد
ساربیل
صدور
سیلام
سهگمت
سبجنو
پترول
تیپیکو
ساراب
کرازی
لابسا
فباهنر
شنفت
غگرجی
کویر
کگهر
خراسان
وساخت
فجر
نوری
ومهان
اخابر
ونوین
رمپنا
وامید
خبهمن
پکویر
وسینا
خدیزل
زاگرس
وپخش
غمینو
سمازن
کدما
پارس
میدکو
واحیا
ساوه
شیران
دلار
فگستر
فوري
کلوند
حفاری
کطبس
فتوسا
شپلی
شخارک
کرماشا
مارون
درازک
سشرق
سفارس
سپاها
شاراک
غکورش
شبصیر
غپینو
فولای
فسازان
غنوش
دسبحا
شپاکسا
غزر
دکیمی
دجابر
سمگا
تنوین
ولکار
وصندوق
کالا
دسانکو
کماسه
شکام
سودمجمع
لوتوس
بنو
خمهر
وهور
قاسم
فاراک
دفارا
کاسپین
دپارس
دتولید
دفرا
کساوه
کترام
کسعدی
فسرب
شپارس
زکشت
زگلدشت
زملارد
زپارس
کحافظ
فمراد
غبهنوش
ختوقا
فالوم
وتوکا
A
شوینده
هجرت
غویتا
بالاس
غسالم
های
کرمان
خاهن
دتوزیع
کیسون
Dlr
دتماد
لطیف
وبوعلی
پتایر
وزمین
کوثر
شسینا
شاروم
تکشا
اوان
کتوکا
رنیک
آریان
قهکمت
همراه
خرینگ
خفناور
خچرخش
خكمك
فولاژ
پکرمان
شپاس
مبین
خفنر
خلنت
ختور
کبافق
ودی
آب
خمحرکه
خوساز
فسپا
خکاوه
البرز
تایرا
فنورد
ارفع
وبشهر
افرا
بمپنا
شبهرن
لبوتان
سپيد
زفکا
سدبیر
وهامون
خشرق
داسوه
دارو
وبانک
خکار
خاور
اتکای
پخش
شفارس
شکلر
شصدف
قلرست
حتاید
خموتور
دروز
ریشمک
دلقما
دقاضی
دشیمی
کمنگنز
شدوص
بساما
زقیام
فنفت
سمتاز
غگلستا
شجم
ملت
ثعتما
ونیکی
داوه
درهآور
دکپسول
کنور
خکرمان
ورنا
وپترو
شلعاب
سرچشمه
خمحور
شلرد
جهرم
فروس
کیمیاتک
ددام
مدیریت
توسن
فسبزوار
کپارس
حسیر
حآفرین
لکما
فجهان
دابور
سجام
کلر
تلیسه
شتوکا
وپویا
Фн
تاپکیش
مادیرا
پیزد
پسهند
پردیس
ثالوند
ثجنوب
تکنار
ثشاهد
کمرجان
کسرام
غالبر
واعتبار
سمایه
امید
چکاوه
سامان
وگردش
وصنعت
انرژی
لپارس
وجامی
فلوله
وآذر
ثاباد
غدیس
چفیبر
قزوین
شاملا
تپسی
وصنا
خعمرا
حفارس
وشهر
وساپا
بالبر
سغدیر
فجام
وتوصا
وسالت
دحاوی
قنقش
زشگزا
غپآذر
All tags
لوگوی کانال تلگرام boursefouri — "بورس فوری"📈
موضوعات از کانال:
شپنا
کروی
خودرو
خساپا
خگستر
خپارس
شبندر
شتران
شستا
دارایکم
پالایش
تپکو
وتجارت
وبملت
وخاور
وبصادر
وپارس
وپست
وکار
تاپیکو
فملی
فولاد
تحلیل
گزارش
آریا
وسپهر
گدنا
امین
Ms
مهم
هرمز
غصینو
خزر
حکشتی
فخوز
بوعلی
غفارس
کیمیا
کاوه
کزغال
سپیدار
رافزا
غگیلا
فارس
ذوب
زنگان
شرانل
فخاس
فروی
فنوال
فرآور
فزرین
شاوان
خنصیر
ختراک
خریخت
خاذین
شپدیس
کاما
فایرا
وپاسار
وملل
چخزر
بپاس
قشهد
حسینا
بترانس
ومعادن
کگل
Gm
پاکشو
سخاش
ستران
سصفها
سنیر
شگل
قرن
ساینا
شیراز
شفن
شغدیر
شگویا
کفپارس
گوهران
برکت
غپاک
نمرینو
شکربن
فپنتا
وغدیر
پارسان
شبریز
ونفت
غبشهر
غمارگ
غشهد
شسپا
تاصیکو
کچاد
دی
دماوند
شفا
دیران
دسینا
خپویش
صبا
شراز
برجام
اپال
بورس
فرابورس
فاسمین
خزامیا
سیدکو
جدیدترین
غگل
سبهان
ساروم
سقاین
سکرد
ساربیل
صدور
سیلام
سهگمت
سبجنو
پترول
تیپیکو
ساراب
کرازی
لابسا
فباهنر
شنفت
غگرجی
کویر
کگهر
خراسان
وساخت
فجر
نوری
ومهان
اخابر
ونوین
رمپنا
وامید
خبهمن
پکویر
وسینا
خدیزل
زاگرس
وپخش
غمینو
سمازن
کدما
پارس
میدکو
واحیا
ساوه
شیران
دلار
فگستر
فوري
کلوند
حفاری
کطبس
فتوسا
شپلی
شخارک
کرماشا
مارون
درازک
سشرق
سفارس
سپاها
شاراک
غکورش
شبصیر
غپینو
فولای
فسازان
غنوش
دسبحا
شپاکسا
غزر
دکیمی
دجابر
سمگا
تنوین
ولکار
وصندوق
کالا
دسانکو
کماسه
شکام
سودمجمع
لوتوس
بنو
خمهر
وهور
قاسم
فاراک
دفارا
کاسپین
دپارس
دتولید
دفرا
کساوه
کترام
کسعدی
فسرب
شپارس
زکشت
زگلدشت
زملارد
زپارس
کحافظ
فمراد
غبهنوش
ختوقا
فالوم
وتوکا
A
شوینده
هجرت
غویتا
بالاس
غسالم
های
کرمان
خاهن
دتوزیع
کیسون
Dlr
دتماد
لطیف
وبوعلی
پتایر
وزمین
کوثر
شسینا
شاروم
تکشا
اوان
کتوکا
رنیک
آریان
قهکمت
همراه
خرینگ
خفناور
خچرخش
خكمك
فولاژ
پکرمان
شپاس
مبین
خفنر
خلنت
ختور
کبافق
ودی
آب
خمحرکه
خوساز
فسپا
خکاوه
البرز
تایرا
فنورد
ارفع
وبشهر
افرا
بمپنا
شبهرن
لبوتان
سپيد
زفکا
سدبیر
وهامون
خشرق
داسوه
دارو
وبانک
خکار
خاور
اتکای
پخش
شفارس
شکلر
شصدف
قلرست
حتاید
خموتور
دروز
ریشمک
دلقما
دقاضی
دشیمی
کمنگنز
شدوص
بساما
زقیام
فنفت
سمتاز
غگلستا
شجم
ملت
ثعتما
ونیکی
داوه
درهآور
دکپسول
کنور
خکرمان
ورنا
وپترو
شلعاب
سرچشمه
خمحور
شلرد
جهرم
فروس
کیمیاتک
ددام
مدیریت
توسن
فسبزوار
کپارس
حسیر
حآفرین
لکما
فجهان
دابور
سجام
کلر
تلیسه
شتوکا
وپویا
Фн
تاپکیش
مادیرا
پیزد
پسهند
پردیس
ثالوند
ثجنوب
تکنار
ثشاهد
کمرجان
کسرام
غالبر
واعتبار
سمایه
امید
چکاوه
سامان
وگردش
وصنعت
انرژی
لپارس
وجامی
فلوله
وآذر
ثاباد
غدیس
چفیبر
قزوین
شاملا
تپسی
وصنا
خعمرا
حفارس
وشهر
وساپا
بالبر
سغدیر
فجام
وتوصا
وسالت
دحاوی
قنقش
زشگزا
غپآذر
All tags

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد شوید.آدرس کانال: @boursefouri
دسته بندی ها: اقتصاد
زبان: فارسی
مشترکین: 19,891 (تاریخ به روز رسانی: 2022-01-19)
توضیحات از کانال

آخرین واکنش‌ها به اخبار بازار سرمایه ایران و جهان را در کانال "بورس فوری" بخوانید.
📈 بورس ایران
📊بازارهای جهانی
🌐اخبار تحلیلی بازار
⚠️در بورس فوری تکراری نمی بینید
@boursefouri1 ارتباط با ادمین و ارسال سوژه
www.baeghtesad.com

آخرین پیام ها

2022-01-18 20:27:42 📌دیدار هیات‌های روسیه و آمریکا در وین بر سر برجام

⬅️نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین در توییتی از دیدار هیات‌های روسیه و آمریکا جهت بررسی شرایط پیرامون مذاکرات وین جهت احیای برجام خبر داد./ایسنا

📊 پیوستن به کانال بورس فوری 👇
@boursefouri
1.4K views17:27
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 20:27:12 📌 ادامه مذاکرات وین؛ نشست باقری با مذاکره کنندگان سه کشور اروپایی و مورا با حضور کارشناسان

⬅️ در ادامه دور هشتم از مذاکرات وین برای احیای برجام در وین، جلسه مشترک هیات مذکرات کننده ایران، فرانسه، انگلیس و آلمان به همراه نماینده اتحادیه اروپا ساعتی پیش در هتل گوبورگ وین تشکیل شد. علاوه بر هیات‌های مذاکره کننده، تعدادی از کارشناسان نیز در این نشست حضور یافتند. /انتخاب

📊 پیوستن به کانال بورس فوری 👇
@boursefouri
1.4K views17:27
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 15:50:59 📌تاثیر مثبت توافق برجام روی صورت مالی و سودآوری شرکت‌های بورسی زمانبر است/ رشد شاخص نیاز به نقدینگی جدید و اعتمادسازی دارد

⬅️بازار سرمایه تجربه و خاطره خوبی از توافق برجام در سال 94 ( حدود 6 سال پیش) دارد، زمانی‌که سرمایه‌گذاران با شنیدن خبرهای مثبت مبنی بر توافق برجام صف‌های پرتراکم برای خرید سهام شرکت‌ها تشکیل دادند، اما واکنش بازار سرمایه در مرحله دوم توافق برجام کمی متفاوت و منفی شده است.

🔹مهدی سوری، تحلیلگر ارشد بورس و مدرس بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار «بورس‌فوری»، با اشاره به این موضوع می‌گوید:

⬅️تاثیر برجام و توافق احتمالی طرفین و عضای آن بر اقتصاد ایران و بازارهای مالی و سرمایه‌ای، به‌ویژه بازارهای سهام درمجموع مثبت ارزیابی می‌شود. همان‌گونه که در سال 94 و با انتشار خبرهای مثبت پیرامون توافق برجامی، افراد در صف خرید سهام پرتقاضا ظاهر شدند، در این مقطع هم باید انتظار افزایش تقاضا از سوی سهامداران و سرمایه‌گذاران را داسته باشیم، اما ذهنیت کلی بازار نسبت به توافق برجام در این برهه، متاسفانه کمی منفی است.

⬅️تا زمانی‌که بازار سرمایه نسبت به این موضوع مهم سیاسی و تاثیرگذار تغییر ذهنیت ندهد، نمی‌توان انتظار تکرار این تجربه را داشت و تغییر رویکرد و ذهیت بازار کمی زمانبر است. برهمین اساس، در صورت توافق برجام، شرکت‌ها برای تبدیل سودآوری و افزایش فروش و قیمت‌ها و انتشار نتایج مثبت آن بر روی صورت‌های مالی‌شان به زمان نیاز دارند.

⬅️درمجموع می‌توان گفت که شرایط و جو روانی حاکم بر بازار سرمایه، در کوتاه‌مدت تعیین‌کننده روند حرکتی شاخص بورس است. همچنین رویکرد مسئولان مربوط و متولیان بازار و عملکرد آنها نیز جریان بازار را متاثر می‌کند و انتظار داریم که مدیران و مسئولان دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط و متولی، نظم و انضباط را بر عملکردهای‌شان حاکم کنند.

⬅️با این تفاسیر و در شرایط کنونی، به‌نظرمی‌رسد بازار سرمایه با ریزش‌های شدید مواجه نشود و روند کاهشی شاخص نیز پایدار نباشد. در صورت توافق برجام، نزول شاخص کل تا محدوده کانال 1.2 میلیون واحدی پیش‌بینی می‌شود. بازار برای رشد نیاز به نقدینگی جدید دارد و نقدینگی‌ جدید هم تنها با ایجاد اعتماد عمومی به بازار سرمایه برمی‌گردد که فعلا چنین شرایطی برای بازار فراهم نیست، بنابراین درجازدن شاخص در روزهای آینده هم عادی و نرمال به‌نظرمی‌رسد./بورس فوری

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
2.2K views12:50
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 15:08:59 📌 #ونوین با کاهش سود خالص رو به رو شد

دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه :

⬅️بانک اقتصادنوین در مدت زمان مورد بررسی، خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری را با افزایش 212 درصدی 2752.6 میلیارد تومان و خالص درآمد کارمزد را با رشد 91 درصدی 1234 میلیارد تومان گزارش کرده است.

⬅️خالص سود سرمایه‌گذاری‌ها افت 58 درصدی داشته و برابر 17.4 میلیارد تومان بوده است.

⬅️مجموع درآمدهای عملیاتی بانک با افزایش 73 درصدی همراه بوده و به 4010.4 میلیارد تومان رسیده است.

⬅️اما به دلیل افزایش 945 درصدی هزینه‌های مالی، سود خالص کاهش 5 درصدی داشته و برابر 1530.3 میلیارد تومان برآورد شده؛ سود خالص به ازای هر سهم نیز 50.3 تومان محقق شده است.

⬅️جمع سپرده‌های دریافتی در دوره مذکور به حدود 155 هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش 22 درصدی نسبت به سال مالی 99 داشته است.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.9K views12:08
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 14:35:58 📌افزایش قابل توجه سودسازی #پلاست

دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه :

⬅️شرکت پلاستیران به درآمد عملیاتی 143.3 میلیارد تومانی و بهای تمام شده 103.7 میلیاردتومانی رسیده و به ترتیب افزایش 87 و 71 درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال را رقم زده است.

⬅️سود ناخالص با رشد 153 درصدی به 39.5 میلیارد تومان و سود عملیاتی با افزایش 173 درصدی به 28.5 میلیارد تومان رسیده است.

⬅️افزایش بیش از هزار درصدی سایر درآمدهای غیر عملیاتی سبب شده تا سود خالص با جهش 659 درصدی به 29.9 میلیارد تومان برسد و به ازای هر سهم 519.8 تومان محقق شود.

فروش مقداری پلاست در دوره 9 ماهه افزایش 6 درصدی در قیاس با دوره مشابه قبلی داشته است.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.8K views11:35
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 14:27:32
📌اوج بی‌اعتمادی و خروج نقدینگی حقیقی از بازار سرمایه/ کوچ معکوس شاخص کل بورس به کانال 1.2 میلیون واحدی

#گزارش_بازار/سه‌شنبه 28 دی 1400


⬅️درحالی‌که فعالان بازار سرمایه از اظهارات روز گذشته رییس سازمان بورس و بی‌توجهی وی به وضعیت نگران‌کننده بازار گلایه‌مند هستند، نقدینگی خُرد همچنان به خروج از بورس ادامه می‌دهند. در امتداد ریزش‌های اخیر، شاخص کل بورس تهران امروز هم 30 هزار واحد منفی ثبت کرد و به کانال 1.2 میلیون واحدی عقب نشست. بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه، سقوط امروز شاخص بورس را اوج بی‌اعتمادی سهامداران خُرد و ناامیدی از حمایت‌های شعارگونه متولیان بازار ارزیابی می‌کنند، هرچند خبرهای مثبت برجام و توافق احتمالی را هم نباید نادیده گرفت.

📝مشروح گزارش بازار امروز 👇
http://www.baeghtesad.com/fa/tiny/news-123464

📊واکنش‌ تحلیلی ‌به اخبار مهم بورس👇
@boursefouri
1.8K views11:27
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 14:03:59 📌زیان #کسرام کمی کاهش یافت

دوره 3 ماهه منتهی به 30 آذرماه :

⬅️پارس سرام با سال مالی منتهی به پایان شهریور، در دوره سه ماهه به درآمد 15.7 میلیارد تومان و بهای تمام شده 13.9 میلیارد تومان رسیده که به ترتیب افزایش 46 و 27 درصدی را نشان می‌دهند.

⬅️زیان ناخالص این شرکت در دوره مشابه قبل به سود ناخالص 1.7 میلیارد تومانی بدل شده و زیان عملیاتی نیز به سود عملیاتی 717 میلیون تومانی رسیده است.

⬅️با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های مالی زیان خالص کمی بهبود داشته و از 796 میلیون تومان به 492 میلیون تومان رسیده و به ازای هر سهم زیان خالص 5 ریالی محقق شده است.

فروش مقداری کسرام در دوره سه ماهه اول 22 درصد کمتر از مدت مشابه قبلی بوده است.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.6K views11:03
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 13:33:00 📌 #وکار به افزایش 41 درصدی سود خالص در دوره ماهه رسید

دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه :

⬅️بانک کارآفرین در این دوره از محا تسهیلات و سپرده‌گذاری‌ها به درآمد 1469.5 میلیارد تومانی رسیده که 155 درصد افزایش داشته است.

⬅️هم‌چنین خالص درآمدی که از محل کارمزدها به دست آمده برابر 248.6 میلیارد تومان بوده و افزایش 39 درصدی را نشان می‌دهد.

⬅️هزینه‌های مالی بانک کارآفرین در این دوره با افزایش چشمگیر بیش از 6 هزار درصدی به 72.5 میلیارد تومان رسیده است.

⬅️با توجه به افزایش هزینه‌ها، سود خالص به رشد 41 درصدی رسیده و برابر 903 میلیارد تومان بوده است.

⬅️وکار در این دوره افزایش سرمایه 47 درصدی داشته ، از این رو سود خالص به ازای هر سهم نسبت به دوره مشابه قبل 4 درصد کم شده و برابر 22.9 تومان محقق شده است.

⬅️مجموع سپرده‌های دریافتی توسط این بانک در این دوره حدود 42 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و افزایش 22 درصدی نسبت به کل سال مالی گذشته را نشان می‌دهد.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.5K views10:33
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 13:11:59
📌 #زپارس درباره مراحل ثبت افزایش سرمایه شفاف سازی کرد

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.5K views10:11
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 12:59:59 📌مجوز افزایش سرمایه #آریان صادر شد

⬅️سرمایه فعلی: 1 هزار و 981 میلیارد و 737 میلیون و 500 هزار تومان

⬅️درصد افزایش سرمایه: 102 درصد

⬅️سرمایه جدید: 4 هزار میلیارد تومان

⬅️منبع: 9 درصد مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی / 34 درصد سود انباشته / 59 درصد سایر اندوخته‌ها

⬅️به علت: مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‌های سرمايه‌پذير و همچنين بازپرداخت تسهيلات مالی

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.5K views09:59
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 12:42:59
📌وضعیت بازارهای پولی و مالی سه‌شنبه 28 دی‌ماه

📊شاخص بورس: 1,275,931

💰دلار نیما: 24,487 تومان

🥇هر گرم طلای 18 عیار: 1,178,000 تومان

🏅سکه طرح امام:12,190,000

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.6K views09:42
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 12:11:47 📌 #شصدف #فنفت #غپآذر بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها و #سمگا #وبملت #فملی بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها در روز سه‌شنبه 28 دی‌ماه بوده است.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
172 views09:11
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 11:46:27 📌روند معاملات در دقایق پایانی

⬅️شاخص کل با کاهش حدود 29 هزار واحدی به 1 میلیون و 277 واحد رسیده است.

⬅️ شاخص هم‌وزن افت بیش از 7500 واحدی را تجربه کرده است.

⬅️ #فولاد #فارس #کگل #فملی #کچاد و #وغدیر در صدر منفی‌سازان بورسی قرار دارند.

⬅️در فرابورس شاخص کل کاهش بیش از 190 واحدی را پشت سر گذاشته است.

⬅️ #زاگرس #هرمز #کگهر #شگویا #شراز و #شاوان نمادهای اصلی منفی‌ساز به شمار می‌روند.

⬅️محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و خودرو به ترتیب با ارزش معاملات 248 میلیارد تومان ، 211 میلیارد تومان و 162 میلیارد تومان برترین صنایع هستند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
514 views08:46
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 11:16:48 📌وضعیت معامله نهادهای مالی

⬅️ #بورس در منفی 5 درصد با قیمت 849 تومان پس از جابجایی حدود 12 میلیون سهم با صف فروش بیش از 18 میلیونی همراه است ؛ خرید حقیقی 84 درصد و حقوقی 16 درصد

⬅️ #فرابورس به قیمت 1376 تومان در منفی 5 درصد رسیده و حجم معامله 15 میلیونی با صف فروش بیش از 5 میلیونی به همراه دارد ؛خرید حقیقی 71 درصد و حقوقی 29 درصد

⬅️ #کالا به قیمت 2422 تومان در منفی 5 درصد رسیده و دادوستد 7 میلیونی را در حالی پشت سر گذشته که صف فروش بیش از 5 میلیونی دارد ؛خرید حقیقی 90 درصد

⬅️ #انرژی3 در اوایل تایم معاملاتی امروز به دلیل کاهش بیش از 30 درصدی ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی شد و نماد آن متوقف گردید.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
688 views08:16
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 10:58:48 📌وضعیت معامله پالایشی‌ها

⬅️ #شپنا با قیمت 516 تومان نزدیک به منفی 5 درصد حجم معامله 88 میلیونی را گذرانده است ؛ خرید حقیقی 86 درصد و حقوقی 14 درصد

⬅️ #شبندر در حوالی منفی 4 درصد به قیمت 608 تومان رسیده و دادوستد 53 میلیون سهم را ثبت کرده است ؛خرید حقیقی 76 درصد و حقوقی 24 درصد

⬅️ #شتران در منفی 4 درصد با قیمت 341.8 تومان جابجایی بیش از 86 میلیون سهم را نشان می‌دهد؛خرید حقیقی 69 درصد و حقوقی 31 درصد

⬅️ #شبریز به قیمت 3239 تومان در منفی 3 درصد رسیده #شاوان با کاهش 3.5 درصدی برروی قیمت 11990 تومان و #شراز نزدیک به منفی 5 درصد با قیمت 10880 تومان دادوستد می‌شود.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
785 views07:58
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 10:36:49 📌بازار امروز با افزایش قابل توجه عرضه همراه است و در دوساعت ابتدایی بیش از 23 هزار واحد کاهش داشته است؛ بزرگان همگی در صدر منفی‌سازان بازار قرار دارند؛ نمادهای #وپاسار #ورازی #اتکای #بساما #کمنگنز #حفارس #افرا از جمله نمادهای مثبت در بازار تماما قرمز امروز هستند.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
984 views07:36
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 10:26:29 📌 #پالایش با قیمت 6720 تومان کاهش بیش از 3 درصدی داشته و #دارایکم در حوالی منفی 4 درصد با قیمت 10387 تومان معامله می‌شود.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.1K views07:26
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 10:06:17 📌وضعیت معامله بانکی‌ها

⬅️ #وبملت با قیمت 286.1 تومان در کف قیمتی امروز با صف فروش بیش از 40 میلیونی همراه است و حجم معامله آن به 110 میلیون سهم رسیده است ؛ خرید حقیقی 46 درصد و حقوقی 54 درصد

⬅️ #وتجارت در منفی 5 درصد با قیمت 172.7 تومان حجم معامله 82 میلیونی دارد ؛خرید حقیقی 68 درصد و حقوقی 32 درصد

⬅️ #وبصادر پس از ثبت حجم معامله 68 میلیونی با قیمت 181 تومان نزدیک به حداقل قیمت امروز دادوستد می‌شوند؛ خرید حقیقی 26 درصد و حقوقی 74 درصد

⬅️تمامی نمادهای گروه به جز #وسالت و #وزمین در مدار منفی با افت قیمت معامله می‌شوند.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.1K views07:06
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 09:41:21 📌وضعیت معامله فلزات اساسی

⬅️ #فولاد با قیمت 965 تومان افت بیش از 2.5 درصدی داشته و حجم معاملات آن از 24 میلیون سهم عبور کرده است ؛خرید حقیقی 55 درصد و حقوقی 45 درصد

⬅️ #فملی کاهش بیش از 1.5 درصدی با قیمت 683 تومان دارد و دادوستد 17 میلیون سهم را گذرانده است ؛خرید حقیقی 24 درصد و حقوقی 76 درصد

⬅️ #فخوز در منفی 4 درصد با قیمت 566 تومان دادوستد بیش از 5 میلیون سهم را نشان می‌دهد؛خرید حقیقی 35 درصد و حقوقی 65 درصد

⬅️ #فروی در کف قیمت امروز با 1610 تومان حجم معامله بیش از 1.5 میلیونی داشته است ؛خرید حقیقی 60 درصد و حقوقی 40 درصد

⬅️ #ذوب با صف فروش بیش از 160 میلیونی با قیمت 286.8 تومانی دادوستد 6 میلیون سهم را ثبت کرده است ؛خرید حقیقی 100 درصد

⬅️ #فسرب با قیمت 150 تومان دادوستد 8 میلیون سهم را نزدیک به کف روزانه نشان می‌دهد؛خرید حقیقی 96 درصد

⬅️ #کویر با قیمت 396.2 تومان در منفی 5 درصد حجم معامله 4 میلیونی داشته است ؛خرید حقیقی 75 درصد و حقوقی 25 درصد

⬅️ #فایرا نزدیک به منفی 2 درصدی با قیمت 1678 تومان حجم معامله کمتر از 200 هزار سهم داشته است ؛خرید حقیقی 69 درصد و حقوقی 31 درصد

⬅️ #فباهنر با افت 3 درصدی و قیمت 2605 تومان حجم معامله کمتر از 300 هزار سهمی را پشت سر گذاشته است ؛خرید حقیقی 92 درصد

⬅️ #میدکو به قیمت 4590 تومان با نوسان منفی رسیده و حجم معامله آن هنوز به 500 هزار سهم نرسیده است ؛خرید حقوقی 99 درصد

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.2K views06:41
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 09:29:46
📌نمای بازار در یک ساعت ابتدایی

⬅️شاخص کل با افت بیش از 13 هزار واحدی در مدار منفی حرکت می‌کند و #فولاد #فملی #وغدیر در صدر شاخص‌سازان قرار دارند.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.0K views06:29
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 09:20:04 📌 #کرمان با کاهش بیش از 3.5 درصدی با قیمت 81.8 تومان حجم معامله 87 میلیونی را گذرانده و از نمادهای پرحجم در فرابورس است.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.0K views06:20
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 09:07:32 📌 #غصینو با قیمت 1600 تومان در صفر تابلو با نوسان مثبت همراه است و از جمله نمادهای سبز بازار امروز است.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.1K views06:07
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 08:56:44 📌 #وغدیر با کاهش بیش از 4 درصدی به قیمت 1277 تومان رسیده و حجم معامله 2 میلیونی داشته است.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.1K views05:56
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 08:56:08 📌 #نوری با افت 1.5 درصدی به قیمت 10053 تومان رسیده و از جمله نمادهای تاثیرگذار منفی در بازار امروز است.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.1K views05:56
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 08:44:41 📌 #فولاد با قیمت 971 تومان کاهش بیش از 2 درصدی و #فملی با افت بیش از 1.5 درصدی به قیمت 685 تومان رسیده است.

📊واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس 👇
@boursefouri
1.2K views05:44
باز کردن / نظر دهید