"آشپزی ایرانی" Telegram Channel

Logo of telegram channel chef20 — آشپزی ایرانی
124
Logo of telegram channel chef20 — آشپزی ایرانی

"آشپزی ایرانی" Telegram Channel

Channel address: @chef20
Categories: Uncategorized
Language: Persian
Subscribers: 238,298 (Update date: 2021-10-26)
Description from channel

خداوندامن اگر بد کنم تو را بنده های خوب بسیار است اماتو اگر مداوا نکنی من را خدایی دیگر کجاست اکنون اینجا جمع شدیم براي سلامتي مون ⭕️تـبـادل نـداریـم⭕️ 👇🔴👇‎ جهت تبليغ در كانال ايدي زير @chef201

Comments

You must log in to post a comment.