"دام و پرنده زینتی" Telegram Channel

"دام و پرنده زینتی" Telegram Channel

Channel address: @damparandezinati
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 1252 (Update date: 2021-02-27)
Description from channel

خیلی شغل ها هست که نمی شناسیم وخیلی ها دنبال شغل و سرگرمی هستند این کانال جهت ایجاد ایده شغل وسرگرمی فعالیت میکند ارتباط با آدمین @emarllooo

Transitions to the channel: 0 ( 49 )