"مجتمع آموزشی استعداد درخشان09122308084" Telegram Channel

"مجتمع آموزشی استعداد درخشان09122308084" Telegram Channel

Channel address: @derakhshanfr
Categories:
Language: Persian
Description from channel

021-77192771بامجوزرسمی* کامپوتر *خیاطی *آرایش وپیرایش* حسابداری *حقوق* مدیریت* قالی بافیwww.instagram.com/e.derakhshan_institute http://www.estedadderakhshan.ir

Transitions to the channel: 0 ( 11 )