"اكونوميست فارسی" Telegram Channel

Logo of telegram channel economistfarsi — اكونوميست فارسی
117
Logo of telegram channel economistfarsi — اكونوميست فارسی

"اكونوميست فارسی" Telegram Channel

Channel address: @economistfarsi
Categories: Uncategorized
Language: Persian
Subscribers: 26,105 (Update date: 2021-01-25)
Description from channel

?مدیر مسئول: مسعود جمالی (کارآفرین و صادرکننده نمونه)
?محتوای کاربردی در زمینه های اقتصاد، بازرگانی و مدیریت
https://www.instagram.com/economistfarsi
تبلیغات:
@economist2021

Comments

You must log in to post a comment.