آقای رئیسی! بستر مناسب جهت شنیدن مطالبات اقشار مردم را فراهم ک | کانال گیزمیز 💯

آقای رئیسی! بستر مناسب جهت شنیدن مطالبات اقشار مردم را فراهم کنید

تصویر مربوط به امروز در تجمع میدان انقلاب

@GizmizTel
59.8K views21:21