"هزاوه تلگرام" Telegram Channel

"هزاوه تلگرام" Telegram Channel

Channel address: @hezavegram
Categories:
Language: Persian
Description from channel

کانالی برای معرفی روستای هزاوه، فرهنگ، جغرافیا، مشاهیر، تاریخ و اتفاقات و...شامد 1-1-717050-61-4-1ارتباط با مدیر کانال [email protected]آی دی دوم ارتباط با کانال ???? [email protected]_Hoseinkhani

Transitions to the channel: 0 ( 10 )