"?خِردمندان وخِرٙدورزان?" Telegram Channel

"?خِردمندان وخِرٙدورزان?" Telegram Channel

Channel address: @kherad_mandaan
Categories:
Language: Persian
Description from channel

https://www.instagram.com/kherad_mandaan/
??خالق بهترین نتایج زندگی خودتون باشید
? مطمئن باش همیشه راهی هست
آکادمی موفقیت و قانون جذب
فعالیت کانال، بزودی..

Transitions to the channel: 0 ( 1 )