"تربیت مربی مهدوی. استاد عبدالهی" Telegram Channel

Logo of telegram channel khmahdaviat — تربیت مربی مهدوی. استاد عبدالهی
83
Logo of telegram channel khmahdaviat — تربیت مربی مهدوی. استاد عبدالهی

"تربیت مربی مهدوی. استاد عبدالهی" Telegram Channel

Channel address: @khmahdaviat
Categories: Uncategorized
Language: Persian
Subscribers: 1,217 (Update date: 2021-01-25)
Description from channel

http://telegram.me/khmahdaviat
هدف ما:
تربیت فرزندان
*مهدی دوست
*مهدی باور
*مهدی یاور
و معرفی
* محتوای مهدوی کودک وونوجوان
* روشهای جذاب
* نکات تربیتی وکلاسداری
ارتباط باادمین وارسال فایل پیشنهادی:
@ebra313
09130077681

Comments

You must log in to post a comment.