"• کارگزاری مبین سرمایه •" Telegram Channel

Logo of telegram channel mobinsb — • کارگزاری مبین سرمایه •
600
Topics from channel:
سکه
طلا
آموزش
نرخ
ساروم
Го
گزارش
اقتصاد
شبصیر
وسدید
کدالبان
سشرق
دکوثر
خرینگ
غمارگ
کرماشا
وغدیر
ورازی
بورس
ده
پالایشی
Nft
شاخص
فملی
فولاد
کامودیتی
دامنه
فرابورس
خلاصه
بنیادی
شیران
ساوه
سفارس
وصندوق
شپنا
کاما
فایرا
وپاسار
وملل
قشهد
وگردش
غصینو
غپینو
ملت
وآذر
فباهنر
حقیقی
کاسپین
شبندر
شستا
سمگا
وسپهر
برکت
بمپنا
کگل
فنورد
سپیدار
آب
کرازی
خاور
غبشهر
Sb
پرداخت
رتاپ
رکیش
کپشیر
کچاد
شبریز
دی
پیزد
کگهر
سنگ
صدور
کزغال
کفپارس
شتوکا
وبانک
Ms
پیش
حآفرین
وشهر
خبر
زماهان
زپارس
آلومینیوم
سرب
وپارس
پارسیان
خودرو
خساپا
Bank
عرضه
اپال
کاوه
ماهانه
متانول
فولاژ
فخاس
اتیلن
شتران
نبض
ذوب
بیتکوین
رمز
ارفع
بلی
سفار
سرود
سباقر
سخاش
سخوز
سدشت
سفانو
سمازن
ساراب
سخزر
سبجنو
هرمز
وتجارت
وبملت
تپکو
غگیلا
وآیند
تحلیل
وبشهر
شوینده
غشان
غگلپا
غشصفا
سخواف
تاپیکو
سیستم
شصدف
پلوله
قسیتو
غگل
Fsly
شپدیس
غویتا
قشکر
دارو
های
شرنگی
کقزوی
خمحرکه
قنیشا
لابسا
فخوز
سیمان
شغدیر
Газ
دلار
اوره
ونیکی
چدن
خکار
Афк
بمیلا
لایو
ددام
مادیرا
دفرا
شپلی
افشای
زاگرس
وبصادر
ورق
شگویا
صنعت
پکرمان
Gm
پالایش
پارس
شصفها
شتولی
شیراز
پترول
دهدشت
شاروم
شلرد
کازرو
ممسنی
شاملا
آریا
نوری
مارون
Btcusd
واعتبار
کالا
وسینا
دماوند
شکف
قثابت
وکار
بنیرو
شخارک
شفن
کلوند
رانفور
فگستر
روی
بجهرم
آریان
واحیا
کدما
خراسان
پردیس
پتروشیمی
بوعلی
سیمانی
توريل
کنسانتره
گندله
فارس
پتایر
رنیک
کطبس
فتوسا
شکربن
وپترو
شدوص
کحافظ
دتوزیع
کتوکا
کگاز
چکاپا
غگلستا
غگرجی
قمرو
غاذر
غپونه
اطلاعیه
کفرا
بیت
بررسی
میدکو
خگستر
سرچشمه
شلعاب
کاذر
فنوال
شسم
پاسا
کپارس
شجم
شاوان
شسینا
قرن
خفنر
لکما
شاراک
جمح
سنیر
پخش
دتماد
دابور
غکورش
سامان
غشهداب
رمپنا
بشهاب
خدیزل
شگل
دزهراوی
شفارس
دشیمی
سیدکو
شپترو
سپاها
فاسمین
دفارا
شکلر
درهآور
دامین
وپخش
ولکار
ولساپا
کشرق
کپرور
خمهر
تاپکیش
اطلاع
باشگاه
کنور
شسپا
کوثر
البرز
ساینا
پارتا
شپاس
ثامید
دپارس
شرانل
پاکشو
شپاکسا
فسرب
وبهشر
حسیر
فزرین
ومدیر
فیلتر
بایکا
کیسون
ارزش
خپارس
تمدن
اخابر
ثبهساز
سصوفی
وخاور
دوده
شکبیر
شفارا
Dlr
ونوین
وثنو
بپاس
وساپا
وتوشه
ومعادن
پکویر
غدیس
غسالم
محصولات
شپارس
گچساران
بروجن
سپيد
فافزا
دلقما
دستوری
ستاره
معماران
وهامون
کیمیا
کی
ذغال
کسعدی
By
غدام
هشت
مدیریت
وکبهمن
والبر
بفجر
ودی
انرژی
الفین
خالص
کسرا
کیمیاتک
فجهان
مسابقه
مبین
آموزشی
All tags
Logo of telegram channel mobinsb — • کارگزاری مبین سرمایه •
Topics from channel:
سکه
طلا
آموزش
نرخ
ساروم
Го
گزارش
اقتصاد
شبصیر
وسدید
کدالبان
سشرق
دکوثر
خرینگ
غمارگ
کرماشا
وغدیر
ورازی
بورس
ده
پالایشی
Nft
شاخص
فملی
فولاد
کامودیتی
دامنه
فرابورس
خلاصه
بنیادی
شیران
ساوه
سفارس
وصندوق
شپنا
کاما
فایرا
وپاسار
وملل
قشهد
وگردش
غصینو
غپینو
ملت
وآذر
فباهنر
حقیقی
کاسپین
شبندر
شستا
سمگا
وسپهر
برکت
بمپنا
کگل
فنورد
سپیدار
آب
کرازی
خاور
غبشهر
Sb
پرداخت
رتاپ
رکیش
کپشیر
کچاد
شبریز
دی
پیزد
کگهر
سنگ
صدور
کزغال
کفپارس
شتوکا
وبانک
Ms
پیش
حآفرین
وشهر
خبر
زماهان
زپارس
آلومینیوم
سرب
وپارس
پارسیان
خودرو
خساپا
Bank
عرضه
اپال
کاوه
ماهانه
متانول
فولاژ
فخاس
اتیلن
شتران
نبض
ذوب
بیتکوین
رمز
ارفع
بلی
سفار
سرود
سباقر
سخاش
سخوز
سدشت
سفانو
سمازن
ساراب
سخزر
سبجنو
هرمز
وتجارت
وبملت
تپکو
غگیلا
وآیند
تحلیل
وبشهر
شوینده
غشان
غگلپا
غشصفا
سخواف
تاپیکو
سیستم
شصدف
پلوله
قسیتو
غگل
Fsly
شپدیس
غویتا
قشکر
دارو
های
شرنگی
کقزوی
خمحرکه
قنیشا
لابسا
فخوز
سیمان
شغدیر
Газ
دلار
اوره
ونیکی
چدن
خکار
Афк
بمیلا
لایو
ددام
مادیرا
دفرا
شپلی
افشای
زاگرس
وبصادر
ورق
شگویا
صنعت
پکرمان
Gm
پالایش
پارس
شصفها
شتولی
شیراز
پترول
دهدشت
شاروم
شلرد
کازرو
ممسنی
شاملا
آریا
نوری
مارون
Btcusd
واعتبار
کالا
وسینا
دماوند
شکف
قثابت
وکار
بنیرو
شخارک
شفن
کلوند
رانفور
فگستر
روی
بجهرم
آریان
واحیا
کدما
خراسان
پردیس
پتروشیمی
بوعلی
سیمانی
توريل
کنسانتره
گندله
فارس
پتایر
رنیک
کطبس
فتوسا
شکربن
وپترو
شدوص
کحافظ
دتوزیع
کتوکا
کگاز
چکاپا
غگلستا
غگرجی
قمرو
غاذر
غپونه
اطلاعیه
کفرا
بیت
بررسی
میدکو
خگستر
سرچشمه
شلعاب
کاذر
فنوال
شسم
پاسا
کپارس
شجم
شاوان
شسینا
قرن
خفنر
لکما
شاراک
جمح
سنیر
پخش
دتماد
دابور
غکورش
سامان
غشهداب
رمپنا
بشهاب
خدیزل
شگل
دزهراوی
شفارس
دشیمی
سیدکو
شپترو
سپاها
فاسمین
دفارا
شکلر
درهآور
دامین
وپخش
ولکار
ولساپا
کشرق
کپرور
خمهر
تاپکیش
اطلاع
باشگاه
کنور
شسپا
کوثر
البرز
ساینا
پارتا
شپاس
ثامید
دپارس
شرانل
پاکشو
شپاکسا
فسرب
وبهشر
حسیر
فزرین
ومدیر
فیلتر
بایکا
کیسون
ارزش
خپارس
تمدن
اخابر
ثبهساز
سصوفی
وخاور
دوده
شکبیر
شفارا
Dlr
ونوین
وثنو
بپاس
وساپا
وتوشه
ومعادن
پکویر
غدیس
غسالم
محصولات
شپارس
گچساران
بروجن
سپيد
فافزا
دلقما
دستوری
ستاره
معماران
وهامون
کیمیا
کی
ذغال
کسعدی
By
غدام
هشت
مدیریت
وکبهمن
والبر
بفجر
ودی
انرژی
الفین
خالص
کسرا
کیمیاتک
فجهان
مسابقه
مبین
آموزشی
All tags

"• کارگزاری مبین سرمایه •" Telegram Channel

Channel address: @mobinsb
Categories: Economics
Language: Persian
Subscribers: 29,561 (Update date: 2021-11-29)
Description from channel

کانال رسمی کارگزاری مبین سرمایه
🏢شرکت کارگزاری مبین سرمایه
mobinsb.ir
👥باشگاه مشتریان مبین سرمایه
club.mobinsb.ir
🎦کلیپ های آموزشی کانال
aparat.com/Mobinsb
📸اینستاگرام کارگزاری مبین سرمایه
instagram.com/mobinsarmayeh/
📞تلفن تماس
1579

Comments

You must log in to post a comment.The latest Messages

2021-11-28 13:32:29
Picture 1 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-28 13:32:29
Picture 2 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-28 13:32:29
Picture 3 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-28 13:32:29
Picture 4 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-28 13:32:29
Picture 5 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-28 13:32:29
📌 #گزارش_بازار

🔸یکشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۰

@mobinsb
296 viewsReza Pourang
Open / Comment
2021-11-28 10:29:35
Picture 1 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-28 10:29:35
📌#نبض_بازار


❇️ پذیره‌نویسی سهام چهار شرکت بیمه‌ای به تعویق افتاد. شرکت فرابورس ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از به تعویق افتادن پذیره‌نویسی شرکت‌های بیمه هوشمند فردا، بیمه زندگی کاریزما، بیمه پردیس و بیمه اتکایی تهران رواک خبر داد.

❇️ برخلاف روز گذشته، در معاملات امروز شاخص‌سازها همانند شستا، فولاد و پارس تقاضای خرید بالایی دارند. شاخص کل در این لحظه 3 هزار واحد مثبت است اما شاخص کل‌هم‌وزن افت 0.2 درصدی دارد.

❇️ هم اکنون 25 نماد در صف خرید و 85 نماد در صف فروش قرار دارند. ارزش صف‌های فروش حدود 300 میلیارد تومان است.


@mobinsb
1.3K viewsAmirhossein Vaez
Open / Comment
2021-11-28 09:24:25 📌گزارش بازار مشتقه مورخ 6 آذر 1400

🔸کاهش شدید حجم معاملات در آتی زعفران

🔸اصلاح قیمتی در آتی طلا و نقره


@mobinsb_ati
1.3K viewsAli Rahmani
Open / Comment
2021-11-28 08:13:16 📌#نبض_بازار

❇️ از روز شنبه هفته آینده پذیره‌نویسی 4 شرکت در بورس آغاز می‌شود. برخی از سهامداران اعتقاد دارند پذیره‌نویسی‌های این چند وقت اخیر بر شدت فروش سهام افزوده است.

❇️ در معاملات روز گذشته بیشترین کاهش ارزش بازار برای برخی از شاخص سازها همچون فولاد، فارس، شستا، پارس و وغدیر بود. در نتیجه انتظار می‌رود بازار امروز نیز با تداوم سنگینی عرضه‌ها آغاز شود.

❇️ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: ظرفیت تولید نفت ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ به میزان پیش از تحریم‌ها یعنی ۴میلیون بشکه در روز می‌رسد.

❇️ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفته برخلاف گذشته، مجموعه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی در مورد مسائل مهمی چون سرنوشت ارز ترجیحی و حذف رانت های موجود، کاملاً متفق القول هستند.


@mobinsb
1.7K viewsAmirhossein Vaez, edited  
Open / Comment
2021-11-28 07:26:55
Picture 1 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-28 07:26:55
📌#سکه، #طلا

🔸بررسی ارزش و حباب سکه در بازار

@mobinsb
1.7K viewsHossein Heshmat Pasand
Open / Comment
2021-11-27 21:59:34
Picture 1 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-27 21:59:34
🔸پست #آموزشی استراتژی معامله با اندیکاتور MACD در 👈 اینستاگرام مبین سرمایه


@mobinsb
924 viewsReza Pourang
Open / Comment
2021-11-27 14:00:12
Picture 1 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-27 14:00:12
📈#مسابقه #تحلیل_بنیادی

🔸امتیاز ورود: ۵ امتیاز

🔸مهلت شرکت در مسابقه: جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

🔸ورود به صفحه مسابقات 👇👇
🔗 https://club.mobinsb.ir/Match/Index

@mobinsb
2.3K viewsReza Pourang
Open / Comment
2021-11-27 13:42:55
Picture 1 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-27 13:42:55
📈#تحلیل #ومعادن

🔸تحلیل بنیادی «ومعادن» در باشگاه مشتریان مبین سرمایه منتشر شد...

🔸بر اساس محاسبات انجام شده، ارزش روز پرتفوی غیربورسی در حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است.

🔸بنابراین خالص ارزش دارایی‌های ومعادن در حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان و به‌ازای هر سهم، ۱,۹۴۰ تومان است. در همین راستا، نسبت P/NAV حدود ٪۵۱ ارزیابی می‌شود.👇

🔗 https://b2n.ir/mobin-vamaaden-9-06

@mobinsb
2.1K viewsReza Pourang
Open / Comment
2021-11-27 13:34:48
Picture 1 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-27 13:34:48
Picture 2 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-27 13:34:48
Picture 3 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-27 13:34:48
Picture 4 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-27 13:34:48
Picture 5 from • کارگزاری مبین سرمایه • 2021-11-27 13:34:48
📌 #گزارش_بازار

🔸شنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۰

@mobinsb
1.8K viewsReza Pourang
Open / Comment