"موسیقی ملی ایران" Telegram Channel

"موسیقی ملی ایران" Telegram Channel

Channel address: @moosighimelli
Categories:
Language: main.Italian
Number Of Subscribers: 11871 (Update date: 2021-02-05)
Description from channel

ادمین :
@Moosighi_Melli

اینستگرام :
instagram.com/moosighi.melli

Transitions to the channel: 0 ( 87 )

The latest Messages

2019-09-06 21:40:03
بردی از یادم
باصدای بانو #دلکش و #ویگن

@MoosighiMelli
34.3K views
Open / Comment
2019-08-31 15:14:21
🔹بغل واکن که سرما خورده یُم مو

باصدای : بانو #سیما_بینا
قانون نوازی : بانو #سیمین_آقارضی


@MoosighiMelli
41.1K views
Open / Comment
2019-08-28 07:32:46
Picture 1 from موسیقی ملی ایران 2019-08-28 07:32:46
قطعه« راز دل »

باصدای : بانو #هایده

آهنگساز : استاد #همایون_خرم

ای بی وفا راز دل بشنو از خموشی من
این سکوت مرا ناشنیده مگیر
#بهادر_یگانه
@MoosighiMelli
23.1K views
Open / Comment
2019-08-26 03:19:44
همنوازی تار و پیانو

تار : #هادی_آذرپیرا
پیانو : #آرش_ترابی

┏━━━ 🎼 ━━━┓
@MoosighiMelli
┗━━━ 🎼 ━━━┛
21.8K viewsedited  
Open / Comment
2019-08-22 11:39:01
قطعه ای باصدای بزرگترین خواننده مصری جهان عرب #ام_کلثوم
فیلم #سلامه _ سال ۱۹۴۴

استاد #محمدرضا_شجریان در اجرای دعای #ربنا از مقامها و گوشه های به کار برده شده در این قطعه استفاده کرده اند
┏━━━ 🎼 ━━━┓
@MoosighiMelli
┗━━━ 🎼 ━━━┛
3.8K views
Open / Comment
2019-08-22 11:38:51
Picture 1 from موسیقی ملی ایران 2019-08-22 11:38:51
قطعه ای در مقام راست و بیات عجم عربی
.
باصدای بزرگترین خواننده مصری جهان عرب #ام_کلثوم
.
این قطعه در فیلم #سلامه در سال ۱۹۴۴ به کارگردانی توجومزراحی فیلم برداری شده است
.
استاد #محمدرضا_شجریان در اجرای دعای #ربنا از مقامها و گوشه های به کار برده شده در این قطعه استفاده کرده اند
3.6K views
Open / Comment
2019-08-18 07:52:28
💠 رقص و آواز محلی قوچان؛ سال ۱۳۵۴
آواز و دوتارنوازی استاد #اسماعیل_ستارزاده

موسیقی ملی ایران
@moosighimelli
23.3K views
Open / Comment
2019-08-18 07:48:21 ۵۰ دقیقه از بهترین های بانو #مهستی را در IGTV ، اینستاگرام مشاهده نمایید

http://instagram.com/_u/moosighi.melli
16.9K views
Open / Comment
2019-08-17 21:52:14 ۵۰ دقیقه از بهترین های بانو #مهستی را در IGTV ، اینستاگرام مشاهده نمایید

http://instagram.com/_u/moosighi.melli
17.0K views
Open / Comment