نبض بورس

لوگوی کانال تلگرام nabzebourse_ir — نبض بورس
1,009
موضوعات از کانال:
نبض
شفا
کدال
حفارس
خپارس
خزامیا
کرماشا
خرینگ
شستا
اطلاعیه
شپلی
خساپا
شپنا
کیمیا
فملی
فولاد
سفار
کاوه
کزغال
سپیدار
رافزا
غگیلا
پرداخت
کلوند
گدنا
زنگان
شتوکا
کدما
چخزر
بپاس
خفناور
فارس
سصفها
چفیبر
خودرو
رنیک
غپینو
شبندر
ملت
وسدید
خفنر
شبصیر
شسپا
دالبر
وثنو
شفارس
غصینو
وملل
وآذر
فرآور
کاما
فایرا
وپاسار
قشهد
وگردش
ارزهای
فباهنر
فوکا
ذوب
شبریز
فروی
فاسمین
شتران
برکت
وخارزم
فزرین
شبهرن
زدشت
پارتا
وبملت
خگستر
شاخص
گزارش
اختصاصی
ویدیو
البرز
پاکشو
لکما
خاور
دکه
فاراک
مرقام
کفپارس
گوهران
غپاک
شکربن
نقشه
وبصادر
سمگا
وسپهر
بمپنا
وشمال
کگل
لوتوس
سامان
فنورد
غبشهر
Афк
فپنتا
غمارگ
وپارس
وکار
Сф
وتجارت
دزهراوی
ثشاهد
دفارا
سیستم
تاپکیش
دسینا
بساما
کچاد
پیزد
شپدیس
تاصیکو
پارسان
دی
شراز
پکرمان
زماهان
وپترو
آریا
صبا
دیران
عرضه
کیمیاتک
ومعادن
رمپنا
شگل
حآفرین
سغدیر
Nft
ثتران
دعبید
پالایش
پارسیان
شصدف
رانفور
کمنگنز
خودرویی
بانکی
ختور
شمواد
Sb
مداران
کگهر
زپارس
شرنگی
کهرام
سیتا
امید
شلعاب
کفرا
پلوله
سقاین
درازک
ثامید
همراه
حبندر
دسبحا
اپال
امین
تمحرکه
اوان
سهام
حقوقی
شصفها
بیت
فروش
زاگرس
دارایکم
شسینا
ونوین
لابسا
کطبس
اخابر
قچار
تحلیل
سبهان
ساروم
سخاش
سکرد
ستران
ساربیل
صدور
سیلام
سهگمت
خبهمن
چدن
وآداک
قجام
Ms
غچین
فنوال
خنصیر
وغدیر
فجر
پترول
وخاور
هرمز
مارون
شگویا
وشهر
وهور
شاوان
کرمان
زکوثر
تملت
ثاخت
بسویچ
پسهند
وسینا
رتاپ
غمینو
فولاژ
خمحور
بنیرو
سمایه
وزمین
دماوند
خعمرا
آریان
Gm
وپست
فخوز
ساراب
حجم
بترانس
میدکو
ارفع
دارا
وآیند
باران
وامید
سکه
طلا
بورس
فمراد
کگاز
شغدیر
وبوعلی
غپآذر
ثاباد
پخش
شخارک
کماسه
خمهر
فسازان
شلرد
شاروم
ممسنی
پاسا
کرازی
شجم
تاپیکو
شفن
قرن
خراسان
قشکر
ولصنم
Bank
نوری
فوري
غنوش
وملی
خاذین
مادیرا
فخاس
فالوم
غکورش
بوعلی
شرانل
شنفت
شپاکسا
شیراز
شپترو
شاراک
سپاها
ولکار
کحافظ
کالا
سشرق
قهکمت
دشیمی
رکیش
خشرق
خوساز
بنو
خاهن
کویر
پالایشی
شیمیایی
فلزی
واتی
فسرب
کوثر
ساینا
چکاپا
شپاس
غگرجی
بکاب
دپارس
دتوزیع
غبهنوش
حکشتی
قمرو
کساوه
کهمدا
فولای
والبر
کی
حفجر
کلر
افزایش
فلزات
غگل
وحکمت
Dlr
بازار
سیمان
حملة
لاستیک
دتماد
روی
سفارس
بیمه
غذایی
انبوه
ومدیر
وبشهر
دارویی
دبالک
لپارس
ايرانى
توسعه
فرابورس
پارس
وتوصا
وساپا
پترویی
تیپیکو
خریخت
ثپردیس
قزوین
خزر
پکویر
آب
ونیکی
سلار
واحیا
کیسون
غسالم
خلنت
برق
معدنی
کنور
سپيد
وبانک
سیمرغ
غگلستا
فسپا
فلزاتی
ارزش
خدیزل
قشرین
خموتور
حفاری
ولساپا
کسعدی
زقیام
سیمانی
ختراک
چکارن
وساخت
وصنا
زراعت
ثفارس
وصندوق
درهآور
کخاک
فروس
انرژی
ولیز
شدوص
بخاور
خکار
غویتا
وکبهمن
أبين
گشان
قیستو
وپسا
وحافظ
وامین
قصفها
تپکو
وگستر
فجام
پتروشیمی
فجهان
فافق
دسبحان
ودی
ثنوسا
فسبزوار
بودجه
بموتو
غزر
وسبحان
ارز
اصلاح
فراکابی
غفارس
سرمایه
All tags
لوگوی کانال تلگرام nabzebourse_ir — نبض بورس
موضوعات از کانال:
نبض
شفا
کدال
حفارس
خپارس
خزامیا
کرماشا
خرینگ
شستا
اطلاعیه
شپلی
خساپا
شپنا
کیمیا
فملی
فولاد
سفار
کاوه
کزغال
سپیدار
رافزا
غگیلا
پرداخت
کلوند
گدنا
زنگان
شتوکا
کدما
چخزر
بپاس
خفناور
فارس
سصفها
چفیبر
خودرو
رنیک
غپینو
شبندر
ملت
وسدید
خفنر
شبصیر
شسپا
دالبر
وثنو
شفارس
غصینو
وملل
وآذر
فرآور
کاما
فایرا
وپاسار
قشهد
وگردش
ارزهای
فباهنر
فوکا
ذوب
شبریز
فروی
فاسمین
شتران
برکت
وخارزم
فزرین
شبهرن
زدشت
پارتا
وبملت
خگستر
شاخص
گزارش
اختصاصی
ویدیو
البرز
پاکشو
لکما
خاور
دکه
فاراک
مرقام
کفپارس
گوهران
غپاک
شکربن
نقشه
وبصادر
سمگا
وسپهر
بمپنا
وشمال
کگل
لوتوس
سامان
فنورد
غبشهر
Афк
فپنتا
غمارگ
وپارس
وکار
Сф
وتجارت
دزهراوی
ثشاهد
دفارا
سیستم
تاپکیش
دسینا
بساما
کچاد
پیزد
شپدیس
تاصیکو
پارسان
دی
شراز
پکرمان
زماهان
وپترو
آریا
صبا
دیران
عرضه
کیمیاتک
ومعادن
رمپنا
شگل
حآفرین
سغدیر
Nft
ثتران
دعبید
پالایش
پارسیان
شصدف
رانفور
کمنگنز
خودرویی
بانکی
ختور
شمواد
Sb
مداران
کگهر
زپارس
شرنگی
کهرام
سیتا
امید
شلعاب
کفرا
پلوله
سقاین
درازک
ثامید
همراه
حبندر
دسبحا
اپال
امین
تمحرکه
اوان
سهام
حقوقی
شصفها
بیت
فروش
زاگرس
دارایکم
شسینا
ونوین
لابسا
کطبس
اخابر
قچار
تحلیل
سبهان
ساروم
سخاش
سکرد
ستران
ساربیل
صدور
سیلام
سهگمت
خبهمن
چدن
وآداک
قجام
Ms
غچین
فنوال
خنصیر
وغدیر
فجر
پترول
وخاور
هرمز
مارون
شگویا
وشهر
وهور
شاوان
کرمان
زکوثر
تملت
ثاخت
بسویچ
پسهند
وسینا
رتاپ
غمینو
فولاژ
خمحور
بنیرو
سمایه
وزمین
دماوند
خعمرا
آریان
Gm
وپست
فخوز
ساراب
حجم
بترانس
میدکو
ارفع
دارا
وآیند
باران
وامید
سکه
طلا
بورس
فمراد
کگاز
شغدیر
وبوعلی
غپآذر
ثاباد
پخش
شخارک
کماسه
خمهر
فسازان
شلرد
شاروم
ممسنی
پاسا
کرازی
شجم
تاپیکو
شفن
قرن
خراسان
قشکر
ولصنم
Bank
نوری
فوري
غنوش
وملی
خاذین
مادیرا
فخاس
فالوم
غکورش
بوعلی
شرانل
شنفت
شپاکسا
شیراز
شپترو
شاراک
سپاها
ولکار
کحافظ
کالا
سشرق
قهکمت
دشیمی
رکیش
خشرق
خوساز
بنو
خاهن
کویر
پالایشی
شیمیایی
فلزی
واتی
فسرب
کوثر
ساینا
چکاپا
شپاس
غگرجی
بکاب
دپارس
دتوزیع
غبهنوش
حکشتی
قمرو
کساوه
کهمدا
فولای
والبر
کی
حفجر
کلر
افزایش
فلزات
غگل
وحکمت
Dlr
بازار
سیمان
حملة
لاستیک
دتماد
روی
سفارس
بیمه
غذایی
انبوه
ومدیر
وبشهر
دارویی
دبالک
لپارس
ايرانى
توسعه
فرابورس
پارس
وتوصا
وساپا
پترویی
تیپیکو
خریخت
ثپردیس
قزوین
خزر
پکویر
آب
ونیکی
سلار
واحیا
کیسون
غسالم
خلنت
برق
معدنی
کنور
سپيد
وبانک
سیمرغ
غگلستا
فسپا
فلزاتی
ارزش
خدیزل
قشرین
خموتور
حفاری
ولساپا
کسعدی
زقیام
سیمانی
ختراک
چکارن
وساخت
وصنا
زراعت
ثفارس
وصندوق
درهآور
کخاک
فروس
انرژی
ولیز
شدوص
بخاور
خکار
غویتا
وکبهمن
أبين
گشان
قیستو
وپسا
وحافظ
وامین
قصفها
تپکو
وگستر
فجام
پتروشیمی
فجهان
فافق
دسبحان
ودی
ثنوسا
فسبزوار
بودجه
بموتو
غزر
وسبحان
ارز
اصلاح
فراکابی
غفارس
سرمایه
All tags

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد شوید.آدرس کانال: @nabzebourse_ir
دسته بندی ها: اقتصاد
زبان: فارسی
مشترکین: 16,536 (تاریخ به روز رسانی: 2022-01-19)
توضیحات از کانال

📢 كانال تلگرام پایگاه خبری نبض بورس 📊
✔️گروه تلگرامی
@nabzebourseir
📱 اینستاگرام
www.instagram.com/nabzebourseir
📬 روابط عمومی
@msdzare
📮 سفارش تبلیغات
@Ayne_ads
💻 سایت نبض بورس
https://nabzebourse.com
🔹روبیکا
https://rubika.ir/nabzebourse

آخرین پیام ها

2022-01-18 12:58:34
🔺تا پایان سال جاری؛ نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها تغییر نمی‌‌‍‌کند

حسین زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
🔹تا پایان سال جاری، تغییر قیمتی در بحث مربوط به خوراک پتروشیمی‌ها در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیست.

🔹فرمول معادلات پتروشیمی‌ها، خوراک فراورده‌ها و میعانات گازی با توجه به بحث زمستان و واقعیت موجود یعنی قاچاقی که وجود داشته، تغییر کرده است. در مقطع زمانی دولت صادرات بنزین، گازوئیل و فراورده‌ها را به دلایلی چون قاچاق و کانالیزه کردن آن، شناسایی شرکت‌های واقعی و ذخیره‌سازی سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع ممنوع کرد.

🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
606 views09:58
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 12:58:11
📌املاک شهرداری در بورس عرضه می‌شود

زاکانی، شهردار تهران:
🔹شهرداری املاک و امکانات و مجوزهای بسیار زیادی دارد که می‌تواند یا بلای جان شهرداری و باعث مفسده باشد و یا به صورت شفاف در بورس عرضه شود.

🔹حکم شورای شهر در راستای شفافیت که سه چهار سال است زمین مانده را اجرا می‌کنیم.
🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
543 views09:58
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 11:55:04 🛑 صدور مجوز #افزایش_سرمایه ۲۰۳ درصدی #آریان

🔹افزایش سرمایه ۴ هزار میلیارد تومانی این شرکت به تایید #بورس رسید.

🔹این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها است.

🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.1K views08:55
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 11:04:14 🔺وضعیت معامله پالایشی‌ها

🔹 #شپنا با قیمت 516 تومان نزدیک به منفی 5 درصد حجم معامله 88 میلیونی را گذرانده است ؛ خرید حقیقی 86 درصد و حقوقی 14 درصد

🔹 #شبندر در حوالی منفی 4 درصد به قیمت 608 تومان رسیده و دادوستد 53 میلیون سهم را ثبت کرده است ؛خرید حقیقی 76 درصد و حقوقی 24 درصد

🔹 #شتران در منفی 4 درصد با قیمت 341.8 تومان جابجایی بیش از 86 میلیون سهم را نشان می‌دهد؛خرید حقیقی 69 درصد و حقوقی 31 درصد

🔹 #شبریز به قیمت 3239 تومان در منفی 3 درصد رسیده #شاوان با کاهش 3.5 درصدی برروی قیمت 11990 تومان و #شراز نزدیک به منفی 5 درصد با قیمت 10880 تومان دادوستد می‌شود.

🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.4K views08:04
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 10:52:48 توقف نمادهاي معاملاتي #مرقام ، #اتكام ، #بكامح در پايان معاملات امروز
🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.4K views07:52
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 10:39:30 نبض بورس pinned a photo
07:39
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 10:36:40
🔺بورس امروز سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ | فرار حقیقی ها از این سه نماد!

🔹 شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ در نهایت با کاهش ۴۳۳۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۰۶ هزار و ۴۷۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ را بخوانید.

nabzebourse.com/000A5Q

🆔 @nabzebourse_ir
1.5K views07:36
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 10:33:42
🔺️پژو ۴۰۵، ۲۹۵میلیون تومان شد
🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.4K views07:33
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 10:31:19
📌نمای بورس امروز در پایان نیمه اول معاملات/ سقوط ۲۲هزار واحدی شاخص کل

🔹افت ۲۲هزار و ۷۱واحدی (۱.۷درصد) شاخص کل، آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۴هزار واحدی قرار داد.
🔹شاخص‌ هم وزن نیز با کاهش ۱.۷درصدی مواجه شد.
🔹ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به هزار و ۴۸۰میلیارد تومان رسید.
🔹حدود ۳۸۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی
🔹رشد بیش از سه درصد ۱۹نماد و افت بیش از سه درصد ۴۴۱نماد

🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.3K views07:31
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 10:29:32
🔺پرونده گفتگو با زنان فعال در بازارهای مالی:
گفتگو با سهیلا نقی پور | اگر سهم بودم دوست داشتم فولاد باشم!

🔹در بازار‌های مالی و بازار سرمایه ایران زنان بسیاری فعال هستند که پله‌های ترقی را یکی بعد از دیگری طی کرده اند و هم اکنون به عنوان افراد شناخته شده و موفق در این بازار فعالیت دارند. نبض بورس در یک پرونده به گفتگو با زنان فعال در بازار‌های مالی پرداخته است و سومین گفتگو با سهیلا نقی پور بود. هر روز راس ساعت ۱۸ این گفتگو‌ها منتشر خواهد شد.

nabzebourse.com/000A54

🆔 @nabzebourse_ir
1.2K views07:29
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 10:18:46
نگاهی به وضعیت گروه #سیمان
🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.2K views07:18
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 10:18:24
🔺تحلیل بنیادی شپدیس | سود هر سهم چقدر رشد داشت؟

🔹شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) مالک بزرگترین مجتمع تولیدکننده اوره و آمونیاک در خاورمیانه است. گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با داشتن نزدیک به ۶۹ درصد از سهام این شرکت، مهمترین سهامدار آن است. این شرکت چه عملکردی را در ۱۲ ماهه داشته است؟

https://app.nabzebourse.com/news/396/

🆔 @nabzebourse_ir
1.3K views07:18
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 09:32:55
📌نمای بازار در یک ساعت ابتدایی

🔹شاخص کل با افت بیش از 13 هزار واحدی در مدار منفی حرکت می‌کند و #فولاد #فملی #وغدیر در صدر شاخص‌سازان قرار دارند.

🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.5K views06:32
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 09:22:55
نگاهی به نمادهای گروه #معدنی


#کمگنز #کگل #کچاد #کدما #کاما

🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.5K views06:22
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 09:21:27 نبض بورس pinned a photo
06:21
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 09:21:22
🔺مجمع بالبر | شرکت برنامه ای برای افزایش سرمایه دارد؟

🔹 روز گذشته مورخ ۲۷ دی ۱۴۰۰ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کابل البرز (بالبر) با حضور ۸۱ درصد سهامداران برگزار شد. گزارش کامل و جامع نبض بورس از این مجمع را بخوانید.

nabzebourse.com/000A5V

🆔 @nabzebourse_ir
1.4K views06:21
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 09:04:58
📌افت پنج هزار واحدی شاخص کل بورس در ۳۰دقیقه آغازین معاملات

🔹در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه شاخص کل بورس پس از افت پنج هزار و ۶۱۳واحدی (۰.۴درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۴درصدی مواجه شد.

🔹آخرین قیمت ۲۰نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن‌ها افزایش یافته و ۲۷۳نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند.

🔹نمادهای #شپنا، #شسینا، #فولاد، #شتران، #خودرو، #نوری و #بورس در گروه پرتراکنش‌ترین‌های بورس و نمادهای #فرابورس، #کرمان، #توسن، #غصینو، #سمگا، #فجهان و #زقیام در گروه پرتراکنش‌ترین‌های فرابورس قرار گرفتند.

🔹ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به ۴۴۰میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی حدود ۸۷میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند.

🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.4K views06:04
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 08:55:29 📌به اطلاع فعالين محترم بازار ميرساند نماد معاملاتي شركت نوش‌مازندران‌ (#غنوش1) با توجه به كاهش بيش از 30 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد
🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.4K views05:55
باز کردن / نظر دهید
2022-01-18 08:54:36
وضعیت نمادهای گروه #غذایی

#غصینو #غپآذر #غفارس #غنوش #غدام
🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.4K views05:54
باز کردن / نظر دهید
2022-01-17 13:29:43
▪️عشقی، رئیس سازمان #بورس:

🔹اشخاصی که از ابتدای سال ۹۹ به عنوان اولین خرید وارد بورس شده‌اند، ۶.۷ میلیون نفر هستند. از آن‌ها نزدیک به ۳.۲ میلیون نفر با سود خارج شده‌اند و زیان نکرده‌اند.

▪️پورابراهیمی، نماینده مجلس:

🔹دارندگان #سهام_عدالت نزدیک به ۵۰ میلیون نفر هستند. ارزش دارایی‌های آن‌ها نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. شما می‌گویی ۶ میلیون نفر هستند. ما این‌ها را نمی‌گوییم.

🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
869 views10:29
باز کردن / نظر دهید
2022-01-17 13:28:39
📌رمز پول ملی راه‌اندازی می‌شود

صالح‎آبادی، رئیس کل بانک مرکزی:

🔹هفته گذشته رمزپول ملی در شورای پول و اعتبار تصویب و چارچوب آن مشخص شد و به زودی در کشور راه‌اندازی می‌شود.

🔹درخصوص بانکداری اسلامی سه سال است که شورای فقهی بانک مرکزی راه‌اندازی شده و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است، اما این مقدمه‌ است و باید کارهای زیادی انجام شود.

🔹 اخیراً نیز دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی اصلاح شد و در کنار آن کارگروه تخصصی شورای فقهی در قم راه‌اندازی شد تا موضوعات با دقت بسیاری بررسی شود.

🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
861 views10:28
باز کردن / نظر دهید
2022-01-17 12:09:32 🔹پیرو ابهام برخی فعالان بازار در مورد سقف نرخ #خوراک #پتروشیمی ها و فرمول این موضوع، طبق اطلاع موثق رسیده پیشنهاد برخی نهادهای مرتبط با #بودجه، فیکس شدن عدد 5000 تومان به جای فرمول قبل بوده است که برای کل سال لحاظ گردد، اما با مخالفت‌های جدی در نهایت مصوب شده است که فرمول به همان شکل قبل مورد تایید و تصویب قرار گیرد و فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مانند سال ۱۴۰۰ محاسبه و اعمال گردد.

🔹همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای #فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی می‌باشد و همچنین صنایع #سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد.

🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.3K views09:09
باز کردن / نظر دهید
2022-01-17 12:08:57
🔹مجوز #افزایش_سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی #کگل

🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.3K views09:08
باز کردن / نظر دهید
2022-01-17 12:03:48
📌سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برداشته شد + عکس

🔹مسئله تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در هفته‌های اخیر و پس از تقدیم لایجه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، بدل به یکی از بحث‌های داغ این روزهای بازار سرمایه شده است.

🔹حالا محمدهادی سلیمی‌زاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار توییتی، توضیحاتی را پیرامون برداشته شدن سقف پنج هزار تومانی نرخ خوراک ارائه کرده است که بار دیگر به بحث‌ها در این زمینه دامن می‌زند.

🔹سلیمی‌زاده که این فرمول را معیوب دانسته معتقد است به دلیل کاهشی شدن قیمت گاز هاب‌های اروپایی، نرخ های کنونی دوامی نخواهد داشت و این فرمول تعیین نرخ نیز نارسایی‌های زیادی دارد که می‌تواند زمینه ساز تغییر قریب الوقوعش شود.

🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.2K views09:03
باز کردن / نظر دهید
2022-01-17 12:02:27
سازمان بورس به دلیل ارقام عجیب در صورت مالی ۹ ماهه ذوب آهن از این شرکت توضیح خواست

🆔 @nabzebourse_ir
🌐 nabzebourse.com
1.1K views09:02
باز کردن / نظر دهید