"تریبون ارگانیک" Telegram Channel

"تریبون ارگانیک" Telegram Channel

Channel address: @organic_tribune
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 246 (Update date: 2021-01-25)
Description from channel

کانالی مستقل و بدون وابستگی به هیچ نهاد و سازمانی، تنها به منظور اطلاع رسانی و به اشتراک گذاری دانش، تجربه و اخبار پیرامون کشاورزی ارگانیک برای دوستداران سلامتی و محیط زیست

ارتباط با ادمین:
@MoeinGhahremani

Transitions to the channel: 0 ( 1 )