"پیمان کاران عصر جدید" Telegram Channel

Logo of telegram channel peyma12345 — پیمان کاران عصر جدید
112
Logo of telegram channel peyma12345 — پیمان کاران عصر جدید

"پیمان کاران عصر جدید" Telegram Channel

Channel address: @peyma12345
Categories: Uncategorized
Language: Persian
Subscribers: 870 (Update date: 2021-10-26)
Description from channel

طراحی واجرای انواع نور مخفی الوژن بر روی دیوار سقف در هر نوع و هر اندازه توسط استاد کار حرفه ای٬ انواع گجکاریطراحی واجرای انواع نما ٬شومینهکاشی کاریبناییسبکسازینقاشیتخریب ساختمانhttps://telegram.me/peyma12345ارتباط با مدیر کانال@amirkohnavard

Comments

You must log in to post a comment.