"صدای دانشجو" Telegram Channel

"صدای دانشجو" Telegram Channel

Channel address: @s_daneshju
Categories:
Language: Persian
Description from channel

کانال مستقل دانشجویان علوم پزشکی کشوردانشجو موذن جامعه است اگر خواب بماند نماز امت قضا میشود/ شهید بهشتیپل ارتباط با ما:@Sedaye_daneshjo

Transitions to the channel: 0 ( 9 )