"سمپاد را حفظ میکنیم" Telegram Channel

"سمپاد را حفظ میکنیم" Telegram Channel

Channel address: @savesampad
Categories:
Language: Persian
Description from channel

? حامی سمپاد هستیم ?مطالب و نظرات خودتان در مورد سمپاد را به آی‌دی@Zohreziaolmolkiارسال نمایید.

Transitions to the channel: 0 ( 8 )