پیام از کانال سپاه پاسداران 🚩

☑️ #هیئت_مجازی | بلند شو علمدار علم رو بلند کن. . .

کانال سپاه پاسداران👇
☑️ @sepah_pasdaran
50.6K viewsedited  17:47