"شَـــــــبـــــــ☘ــــــدَرْ" Telegram Channel

"شَـــــــبـــــــ☘ــــــدَرْ" Telegram Channel

Channel address: @shabdar_ch
Categories:
Language: Persian
Description from channel

‌زیباترین بهانه‌ی پیوند ما، شعر است.....?

Transitions to the channel: 0 ( 4 )