"کانال اطلاع رسانی خیریه شمیم" Telegram Channel

"کانال اطلاع رسانی خیریه شمیم" Telegram Channel

Channel address: @shamimenaab_channel
Categories:
Language: Persian
Description from channel

این کانال متعلق به موسسه خیریه شمیم ناب زندگی است که اطلاعات و گزارش عملکرد خیریه در آن منعکس می شود

Transitions to the channel: 0 ( 4 )
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in