"مدارس میان رشته ای شریف" Telegram Channel

"مدارس میان رشته ای شریف" Telegram Channel

Channel address: @sharifschools
Categories:
Language: Persian
Description from channel

مدارس میان رشته ای دانشگاه صنعتی شریفبا همکاری دانشگاههای:صنعتی شریفتهرانشهید بهشتیشاهدازاد تهران شمالپژوهشکده علوم شناختیالزهرادر رشته های:فلسفه علم. فلسفه. زیست شناسی . جامعه شناسی. روانشناسی. علوم شناختیارتباط با کانال:@Moslem_Solhirad

Transitions to the channel: 0 ( 2 )