"سیر و سلوک و عرفان" Telegram Channel

"سیر و سلوک و عرفان" Telegram Channel

Channel address: @sserfan
Categories:
Language: Persian
Description from channel

راه ِ کم رهروسفر از خود تا خدا ، از غم به شادی شیوه سلوکی این کانال #مراقبه است .به منظور مراقبه و تامل بر روی مطالب ، ارسال مطلب یک یا دو روز در هفته. کانال های دیگر: @[email protected]مدیر: @zohali45کد تایید کانال :1-1-70899-61-4-1

Transitions to the channel: 0 ( 16 )