"طریق الله( الواح و ادعیه)" Telegram Channel

"طریق الله( الواح و ادعیه)" Telegram Channel

Channel address: @taregallah
Categories:
Language: Persian
Description from channel

?گشایش کار و بخت?جلب و محبت?کسب و کار?رزق و روزی?ابطال سحر?دعا درمانی?چله بری?حصار?لینک کانال فاکتور ارسالی ⬇⬇@arsalei @arsalei?ارتباط با ما ⬇⬇@ostad_golbaz @ostad_golbaz

Transitions to the channel: 0 ( 10 )