اخبار بورس | Tse Press

لوگوی کانال تلگرام tsepress — اخبار بورس | Tse Press
872
موضوعات از کانال:
خودرو
فاراک
شپنا
وتوصا
مداران
Nft
برنت
کرونا
تاصیکو
شبندر
تاپیکو
شراز
شبریز
شتران
شاوان
شپاس
شسپا
پارسان
شستا
دلار
سیمان
سهام
رمپنا
آب
مرقام
رانفور
تاپکیش
خساپا
فملی
مفاخر
ذوب
بمپنا
البرز
سیتا
تیپیکو
برکت
فولاد
وساپا
صدای
وتجارت
وبملت
وبصادر
فارس
اقتصادبیدار
مدرسه
کفپارس
شلرد
دی
خزامیا
وتوسم
گزارش
وپارس
برجام
ومعادن
حآفرین
سغدیر
بوعلی
پارسیان
شگویا
ثشاهد
Sb
سامان
هرمز
پرداخت
امین
تامین
کگل
کچاد
سیستم
گشان
اپال
کزغال
وملی
شکبیر
سنگ
ونوین
فاسمین
شپترو
تحلیل
شغدیر
حتاید
وسینا
پالایشی
کرک
تپکو
مدیریت
خبهمن
کرمان
ثامید
بپیوند
بجهرم
وخارزم
بزاگرس
پالایش
سود
صندوق
واچ
کاوه
شرانل
اخابر
خگستر
خپارس
حریل
رتاپ
فخوز
کاما
ارفع
توسن
بازارهای
چین
آمریکا
قچار
شبهرن
خوردو
های
شاراک
سفانو
شفن
ثاخت
سپیدار
خاور
اروپا
شصفها
آریا
رکیش
حکشتی
نطرین
تکمبا
کحافظ
ساروم
ثبهساز
سفارس
سیدکو
پترول
فایرا
بشهاب
وصنا
چدن
غپاک
بترانس
وپست
قنیشا
قپیرا
قشرین
بپاس
خزر
سفار
سصفها
سنیر
زملارد
زشریف
خرینگ
خکاوه
رافزا
وآذر
حتوکا
قشهد
شصدف
مادیرا
خصدرا
کساپا
قلرست
خکار
شیران
صبا
Gm
فمراد
صدور
بورس
دولت
شنفت
کلاس
پارتا
دپارس
سبهان
فجام
سمازن
کساوه
خموتور
کترام
ولیز
وتوکا
تکشا
کبافق
کسرا
زکوثر
لسرما
کویر
بکام
شاخص
سخزر
اقتصاد
غگل
فرهنگیان
قیمت
وکار
پیشنهاد
نوری
سپاها
کروی
آسیا
اختصاصی
وپاسار
پکویر
ختوقا
ولساپا
غزر
وخاور
تملت
دماوند
ملت
خمحور
بنیرو
قثابت
محسن
همراه
وغدیر
سبدگردان
شپلی
آریان
دیرین
کلوند
دیران
حسین
حسن
روزبه
ولیدهلالات
حمیدکوشکی
وصنعت
غپینو
غنوش
سصوفی
ونیکی
سشمال
غچین
شسینا
لخزر
ختور
آبادا
اوراق
انتشار
من
سیمرغ
چکارن
خاذین
کرازی
شتوکا
قاسم
کمنگنز
قصفها
شپدیس
پکرمان
فلامی
ولصنم
غکورش
مطالبه
پاسخگو
ستران
سبزوا
ونیرو
غشان
دجابر
دانا
نوین
غاذر
فرابورس
غصینو
سمگا
وآیند
غدام
کماسه
قهکمت
چافست
خمهر
خمحرکه
خوساز
غبهنوش
حفاری
فرآور
مهدی
انرژی
دارو
شوینده
سشرق
فلوله
ثشرق
بکاب
غمهرا
شدوص
وگردش
تلیسه
غشهداب
حسیر
فروی
کیمیا
سخوز
سبجنو
غالبر
قشکر
زکشت
ددام
غشصفا
ومدیر
ثنوسا
دتوزیع
فسبزوار
قلاب
غگلستا
زنگان
کاسپین
لطیف
ساربیل
ولغدر
قمرو
ثامان
حپترو
سیلام
وسدید
حآسا
کیسون
کمرجان
ثالوند
سدبیر
ثعمرا
افرا
بالبر
زماهان
ثاباد
پیزد
کشرق
شیراز
بالاس
اوان
کتوکا
وسپه
وبرق
فاذر
اتکای
فسازان
کگهر
زپارس
خریخت
دسینا
میدکو
سکرد
کالا
فولاژ
ونفت
دلقما
خپویش
لبوتان
مبین
قزوین
قشیر
سپيد
ساوه
پارس
فاراکح
وهامون
Bh
دارایکم
وسخراج
هجرت
سرمایه
مانی
وسقم
فغدیر
وامین
درازی
حگردش
فتوسا
بفجر
ثمسکن
فافق
فخاس
کیمیاتک
فجهان
شلیا
خراسان
وپسا
حسینا
حشکوه
زیتون
فسرب
حبندر
خدیزل
کپرور
Hm
کارگزاری
متانول
کانون
تپسی
وکغدیر
زاینده
امنیت
وقت
استیضاح
منهای
حفارس
دتماد
All tags
لوگوی کانال تلگرام tsepress — اخبار بورس | Tse Press
موضوعات از کانال:
خودرو
فاراک
شپنا
وتوصا
مداران
Nft
برنت
کرونا
تاصیکو
شبندر
تاپیکو
شراز
شبریز
شتران
شاوان
شپاس
شسپا
پارسان
شستا
دلار
سیمان
سهام
رمپنا
آب
مرقام
رانفور
تاپکیش
خساپا
فملی
مفاخر
ذوب
بمپنا
البرز
سیتا
تیپیکو
برکت
فولاد
وساپا
صدای
وتجارت
وبملت
وبصادر
فارس
اقتصادبیدار
مدرسه
کفپارس
شلرد
دی
خزامیا
وتوسم
گزارش
وپارس
برجام
ومعادن
حآفرین
سغدیر
بوعلی
پارسیان
شگویا
ثشاهد
Sb
سامان
هرمز
پرداخت
امین
تامین
کگل
کچاد
سیستم
گشان
اپال
کزغال
وملی
شکبیر
سنگ
ونوین
فاسمین
شپترو
تحلیل
شغدیر
حتاید
وسینا
پالایشی
کرک
تپکو
مدیریت
خبهمن
کرمان
ثامید
بپیوند
بجهرم
وخارزم
بزاگرس
پالایش
سود
صندوق
واچ
کاوه
شرانل
اخابر
خگستر
خپارس
حریل
رتاپ
فخوز
کاما
ارفع
توسن
بازارهای
چین
آمریکا
قچار
شبهرن
خوردو
های
شاراک
سفانو
شفن
ثاخت
سپیدار
خاور
اروپا
شصفها
آریا
رکیش
حکشتی
نطرین
تکمبا
کحافظ
ساروم
ثبهساز
سفارس
سیدکو
پترول
فایرا
بشهاب
وصنا
چدن
غپاک
بترانس
وپست
قنیشا
قپیرا
قشرین
بپاس
خزر
سفار
سصفها
سنیر
زملارد
زشریف
خرینگ
خکاوه
رافزا
وآذر
حتوکا
قشهد
شصدف
مادیرا
خصدرا
کساپا
قلرست
خکار
شیران
صبا
Gm
فمراد
صدور
بورس
دولت
شنفت
کلاس
پارتا
دپارس
سبهان
فجام
سمازن
کساوه
خموتور
کترام
ولیز
وتوکا
تکشا
کبافق
کسرا
زکوثر
لسرما
کویر
بکام
شاخص
سخزر
اقتصاد
غگل
فرهنگیان
قیمت
وکار
پیشنهاد
نوری
سپاها
کروی
آسیا
اختصاصی
وپاسار
پکویر
ختوقا
ولساپا
غزر
وخاور
تملت
دماوند
ملت
خمحور
بنیرو
قثابت
محسن
همراه
وغدیر
سبدگردان
شپلی
آریان
دیرین
کلوند
دیران
حسین
حسن
روزبه
ولیدهلالات
حمیدکوشکی
وصنعت
غپینو
غنوش
سصوفی
ونیکی
سشمال
غچین
شسینا
لخزر
ختور
آبادا
اوراق
انتشار
من
سیمرغ
چکارن
خاذین
کرازی
شتوکا
قاسم
کمنگنز
قصفها
شپدیس
پکرمان
فلامی
ولصنم
غکورش
مطالبه
پاسخگو
ستران
سبزوا
ونیرو
غشان
دجابر
دانا
نوین
غاذر
فرابورس
غصینو
سمگا
وآیند
غدام
کماسه
قهکمت
چافست
خمهر
خمحرکه
خوساز
غبهنوش
حفاری
فرآور
مهدی
انرژی
دارو
شوینده
سشرق
فلوله
ثشرق
بکاب
غمهرا
شدوص
وگردش
تلیسه
غشهداب
حسیر
فروی
کیمیا
سخوز
سبجنو
غالبر
قشکر
زکشت
ددام
غشصفا
ومدیر
ثنوسا
دتوزیع
فسبزوار
قلاب
غگلستا
زنگان
کاسپین
لطیف
ساربیل
ولغدر
قمرو
ثامان
حپترو
سیلام
وسدید
حآسا
کیسون
کمرجان
ثالوند
سدبیر
ثعمرا
افرا
بالبر
زماهان
ثاباد
پیزد
کشرق
شیراز
بالاس
اوان
کتوکا
وسپه
وبرق
فاذر
اتکای
فسازان
کگهر
زپارس
خریخت
دسینا
میدکو
سکرد
کالا
فولاژ
ونفت
دلقما
خپویش
لبوتان
مبین
قزوین
قشیر
سپيد
ساوه
پارس
فاراکح
وهامون
Bh
دارایکم
وسخراج
هجرت
سرمایه
مانی
وسقم
فغدیر
وامین
درازی
حگردش
فتوسا
بفجر
ثمسکن
فافق
فخاس
کیمیاتک
فجهان
شلیا
خراسان
وپسا
حسینا
حشکوه
زیتون
فسرب
حبندر
خدیزل
کپرور
Hm
کارگزاری
متانول
کانون
تپسی
وکغدیر
زاینده
امنیت
وقت
استیضاح
منهای
حفارس
دتماد
All tags

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد شوید.آدرس کانال: @tsepress
دسته بندی ها: اقتصاد
زبان: فارسی
مشترکین: 102,780 (تاریخ به روز رسانی: 2022-01-19)
توضیحات از کانال

در TsePress به پوشش خبری اخبار، بازار سرمایه می پردازیم و دیدگاه‌های متفاوت سیاسی و اقتصادی را بازنشر می نماییم ،این مجموعه مستقل بوده و به هیچ سازمانی و شرکتی وابسته نیست با ما
@Tsepressadmin
در تماس باشید
http://www.tsepress.com

آخرین پیام ها

2022-01-19 21:36:25 توضیح وزیر اقتصاد درباره توافقات اقتصادی ایران با روسیه

🔹پس از دیدار با تجار ایرانی، با وزیر اقتصاد روسیه درباره سرعت بخشیدن به پروژه‌های خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری به توافق خوبی رسیدیم: ۳ طرح نیروگاهی و ۲ طرح ریلی و ترانزیتی (در کریدور شمال - جنوب یعنی راه‌آهن اینچه‌برون و راه‌آهن آستارا).

🔹همچنین تسهیل تعامل بانکی هم بخش دیگر توافق بود.
3.3K views18:36
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 21:16:30 بلینکن:
🔹 ایران از ما ضمانت خواسته که دوباره زیر میز نمی‌زنیم

🔹 این موضوعی است که درباره آن صحبت می‌کنیم
5.3K views18:16
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 21:14:13 یارانه نقدی جبران‌کننده تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود

حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان داشت:

🔹با تورمی که داریم و تاثیری که حذف ارز ترجیحی بر روی سایر قیمت‌ها خواهد داشت پرداخت یارانه با این مبلغ چندان موثر و کمک‌کننده نیست.
5.6K views18:14
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 20:54:34
🔵نسبت P/S فروارد بازار🔵

🔴در این پست برای نخستین بار به ارائه نسبت p/s تحلیلی بازار پرداخته شده است.

🔴هم اکنون این نسبت در پایین ترین سطح خود در سه سال گذشته قرار گرفته است.

@enigma_investing
6.5K views17:54
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 20:24:56 نشست باقری با مذاکره کنندگان روسیه و چین در وین

🔹
مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین در نشستی سه جانبه در وین در حال گفت‌وگو هستند.
7.9K views17:24
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 20:15:14 وزیر خارجه آمریکا: ایران از ما ضمانت خواسته که باز زیر میز نزنیم اما نمی‌توان دولت‌های بعدی را ملزم کرد

📌یکی از چیزهایی که ایران از ما خواسته ضمانتی است مبنی بر اینکه ما دوباره زیر میز نمی‌زنیم. در نظام ما نمی‌توان چنین ضمانت سخت و سریعی داد.

📌بایدن فقط می‌تواند بگوید خودش در کسوت رئیس‌جمهور چه کاری انجام خواهد داد یا انجام نخواهد داد، اما ما نمی‌توانیم رئیس‌جمهورهای بعدی را ملزم کنیم.
8.8K viewsedited  17:15
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 20:13:52 پوتین در دیدار با رئیس‎جمهور ایران: حجم تبادلات تجاری بین دو کشور افزایش مثبت حدودا ۶ درصدی به همراه داشت

🔹پروژه‎های وسیع دوجانبه در حال اجراست و زمینه‎های گوناگون و متنوع همکاری می‎کنیم.

🔹بر پایه توافق‎نامه موقت روابط بین ایارن و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش پیدا میکند.

🔹ایران به عنوان ناظر در سازمان شنگهای فعالانه فعالیت دارد.
8.6K views17:13
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 20:13:35 شمخانی: فروش نفت ⁧ایران⁩ و بازگشت پول آن به شرایط مناسب و غیرقابل بازگشتی رسیده است

🔹دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی با بیان اینکه فروش نفت ⁧ایران⁩ و بازگشت پول آن به شرایط مناسب و غیرقابل بازگشتی رسیده، نوشت: نمی‌شود برای امتیازگیری، قول رفع تحریمی را داد که بی‌اثر شده است.
8.1K views17:13
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 19:36:11
💎 ارزش سرمایه شما را می‌دانیم

💰 با سبدگردانی اختصاصی ترنج با آرامش خاطر از تمامی بازارهای مالی سود بگیرید.

🚀 با بهره‌گیری از تیم حرفه‌ای مدیریت دارایی، متناسب با سطح ریسک‌پذیری شما در تمامی بازارهای سهام، اوراق و طلا بهترین گزینه‌ها را به شما ارائه میدهیم!

🔹 این خدمات فقط برای مشتریان بالای ۱ میلیارد تومان می‌باشد.

📲 همین الان با واحد ارتباط با مشتریان ترنج جهت مشاوره آنلاین رایگان تماس برقرار نمایید:
@Toranj_Sabad

📌 اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام سبدگردانی ترنج:
📎 https://t.me/ModaberanPMA
8.6K views16:36
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 17:35:05 گزارشات عالی پالایشگاهی ادامه دارد؛ این‌بار اصفهان!

✔️ #شپنا 9 ماهه 688 ریال ساخته.
پالایش نفت اصفهان در پاییز 365 ریال سود محقق کرده، یعنی بیش از مجموع سود نیمه اول سال!!
7.1K views14:35
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 17:17:30 انگار فوتباله و مدیر مالی‌ها می‌خوان دقیقه 90 کرنر بزنند. یعنی امکان اینکه مثلا این صورتهای مالی را زودتر ارسال کنید نیست. حتما باید در آخرین دقایق بفرستید رو دروازه؟ قربونتون برم همه بازارها که رفتن تو رکود، شما کجا ترید می‌کنی که حواست به اینجا نیست بگو ما هم بیاییم.
_فردانامه
8.2K views14:17
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 17:15:45 خجالت هم خوب چیزی است!

اکثر مدیران عامل ها، گزارشات را گروگان گرفتند و نگهداشتند تا قبل از رفتن به تعطیلات آخر هفته ، روی کدال بارگزاری کنند.
_پارسیس
8.7K views14:15
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 17:12:53 بیش از یک هفته است که گزارشهای 9 ماهه شرکتها آماده شده ولی صبر کردند بدترین ها رو اول فرستادند(ذوب-وبملت و...) و گزارشهای خوب هم نگهداشتند آخر هفته بعد ریزش بازار و نزدیک جلسه با فعالان فرستادن رو کدال
_کاظم نادرعلی
8.4K viewsedited  14:12
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 17:05:52 رایزنی‌ها در سطوح مختلف در وین در جریان است

🔹رایزنی‌ها در وین امروز در سطوح مختلف در جریان است و باقری با نمایندگان سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا دیدار و گفت‌وگو کرد.

🔹دیروز (سه‌شنبه) هم مذاکرات در دو سطح رؤسای هیأت‌ها و کارشناسان ادامه یافت و موضوعات مختلف به‌خصوص بحث راستی‌آزمایی و تضمین‌ها مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
8.2K views14:05
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 17:04:50 راشاتودی: پوتین و رئیسی مشارکت راهبردی ایران-روسیه را تحکیم خواهند کرد

🔹راشاتودی نوشته یکی از محورهای مهم مذاکرات رئیسی و پوتین در مسکو، اجرای پروژه‌های مشترک تجاری و اقتصادی است و کارشناسان معتقدند در برابر فشارهای تحریمی آمریکا و غرب این موضوع به‌شدت مطرح است.

🔹«آواتکوف» عضو آکادمی دیپلماسی وزارت خارجه روسیه می‌گوید: به تدریج جهان از غرب‌محوری خارج می‌شود و تماس بازیگران اصلی در عرصه بین‌الملل مانند مسکو و تهران، برای ثبات منطقه و امنیت جهانی بسیار مهم است.
8.0K views14:04
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 16:50:24 گزارش عالی از #شتران

✔️ بتاسهم: پالایش نفت تهران617 ریال سود در 9ماهه محقق کرده است سود شرکت 6 ماهه 334 ریال بوده و یک گزارش عالی را به بازار داده است در 3 ماهه سوم به اندازه کل 6 ماهه سود داشته است.
1.1K views13:50
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 16:09:23 مهم؛ #فولاد مبارکه اصفهان در 9ماهه به سود 1812 ریالی رسیده است
4.6K views13:09
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 16:08:36 واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس لغو شد

🔹قربانزاده، رییس کل سازمان خصوصی‌ سازی، در نامه‌ای به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، از انصراف سازمان خصوصی‌سازی از عرضه سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس خبر داد.

🔹طبق این نامه به دلیل انقضای مهلت مقرر جهت ارسال تقاضا و بررسی اهلیت متقاضی، واگذاری سهام این غول پتروشیمی از سوی سازمان خصوصی‌سازی ملغی اعلام شده است.

🔹در این نامه به وصول تنها یک تقاضا برای واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس اشاره شده که امکان وصول رقابت جهت تامین منافع دولت و بیت‌المال را مخدوش می‌سازد.
4.6K views13:08
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 16:00:39
واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس لغو شد؟!
5.3K viewsedited  13:00
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 15:59:00 هلدینگ خلیج فارس مشتری دست به نقد دارد

غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌ سازی:
🔹عرضه بلوکی هلدینگ خلیج فارس از تعدادی مشتری برخوردار است که برخی از مشتریان این هلدینگ، نقد هستند و در صورت عدم وجود مشکل بر سر راه این واگذاری می‌توانند به صورت نقد اقدام به خرید سهام این هلدینگ کنند.

🔹هلدینگ خلیج فارس دارای برخی از طرح‌ها است که نیازمند استفاده از سود انباشته به دست آمده هستند؛ به همین دلیل این شرکت در صورت استفاده از سود انباشته با مشکلاتی کلان در اجرای طرح‌های خود روبرو خواهد شد.

🔹به دلیل بالا بودن رقم تعیین شده برای سهام شرکت، خریدار نیاز به زمان بیشتری برای تأمین منابع مالی دارد زیرا اقدامات بانکی آن زمان‌بر است و ممکن است از زمان تعیین شده برای انجام مشارکت در عرضه بلوکی شرکت مدنظر بگذرد؛ به دنبال چنین اتفاقی این موضوع باید مدنظر باشد که خریدار رقم چندین هزار میلیارد تومان را نمی‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین کند.

🔹یکی از مشتریان، پول نقد در اختیار دارد که به نظر می‌رسد با تعیین زمان جدید عرضه بلوکی بتواند سهام تعیین شده هلدینگ را خریداری کند.
5.0K views12:59
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 15:28:32
تامین سرمایه امین جهت تامین مالی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به میدان آمد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه امین، نرخ اوراق مذکور ۲۲ درصد سالانه است که این اوراق پرداخت سود میان‌دوره‌ای ندارد و اصل و سود در سررسید یکساله پرداخت خواهد شد.

لازم به ذکر است ضمانت این اوراق از طریق توثیق پورتفویی از سهام شرکت‌های بورسی نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت گرفته است.


@Amininvestmentbank
📲http://instagram.com/Amininvestmentbank
🌐https://aminib.com
📞02143692000
5.6K views12:28
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 15:06:59
آمار معاملات امروز #ذوب آهن اصفهان در بورس کالا / برخی عرضه های ذوب با رقابت همراه شدند و بالاتر از قیمت پایه معامله شدند.
6.6K views12:06
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 14:57:59
تاثیر پتروشیمی تبریز بر سود #شبریز
7.4K views11:57
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 14:55:42
جدول حساسیت سود #شبریز
7.4K views11:55
باز کردن / نظر دهید
2022-01-19 14:51:43 مهم؛ اولین گزارش پالایشی ها از تبریز آمد

#شبریز در 9ماهه به سود 4104 ریالی رسیده است
7.8K views11:51
باز کردن / نظر دهید