"اخبار آب و بی آبی" Telegram Channel

"اخبار آب و بی آبی" Telegram Channel

Channel address: @yazdbiabi
Categories:
Language: Persian
Description from channel

کانال اخبار آب رسانه مردمی در حوزه بحران آب استمطالب و تصاویر خود را برای حفاظت و استفاده بهتر از آب برای ما بفرستید@news_adv

Transitions to the channel: 0 ( 5 )
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in