پیام از 💫مجنون توام💫

قسمت این بود
که از دفتر پرواز بلند
به من خسته
به جز چشم پریدن نرسد ...

#صائب_تبریزی
303 views13:20