"کلبه قناری" Telegram Channel

"کلبه قناری" Telegram Channel

Channel address: @canaryhouse
Categories:
Language: Persian
Number Of Subscribers: 186 (Update date: 2021-03-01)
Description from channel

تمام دانستنیها در مورد نگهداری و پرورش قناریتبلیغات پذیرفته میشودجهت ارتباط با ادمین @hadim_0020

Transitions to the channel: 0 ( 19 )