"گلیم آنلاین" Telegram Channel

"گلیم آنلاین" Telegram Channel

Channel address: @gelimonlin
Categories:
Language: Persian
Description from channel

فروش به تموم نقاطسفارش بافت فروش گلیم .پادری.زیر تلفنی .فرش و ...با نخ های پشمی.اکریلیک.مرینوس.ارتباط با مدیر کانالhttps://t.me/gelim_online

Transitions to the channel: 0 ( 5 )