"ﻏﺰﻟﻮاﺭﻩ" Telegram Channel

"ﻏﺰﻟﻮاﺭﻩ" Telegram Channel

Channel address: @ghazalvare
Categories:
Language: Persian
Description from channel

غزلواره ؛ پنجره ایست رو به دریای فرهنگ و ادب، برای فرهیختگانی که غزل میخوانند و غزل می دانند[email protected]_ghasemlouyمحمد قاسملوی

Transitions to the channel: 0 ( 7 )