"دکتر مجید انوشیروانی، PhD طب ایرانی" Telegram Channel

"دکتر مجید انوشیروانی، PhD طب ایرانی" Telegram Channel

Channel address: @hikmatbasedmedicine
Categories:
Language: Persian
Description from channel

* نوشتارهای دکتر مجید انوشیروانی، استادیار دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، درباره آموزه‌ها و مفاهیم مکتب طب حِکمی ایران، جان، خرد، و هنر.دل گرچه درین بادیه بسیار شتافتیک موی ندانست ولی موی شکافتایمیل مدیر کانال:[email protected]

Transitions to the channel: 0 ( 1 )